University of Oulu

Luokanopettajien näkemyksiä luontokasvatuksen tavoitteista ja heidän käsityksiään sen vaikutuksista lapsen hyvinvoinnille

Saved in:
Author: Hyväri, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152908
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hyväri, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Luokanopettajien näkemyksiä ja käsityksiä luontokasvatuksen tavoitteista ei ole juurikaan tutkittu, vaikka luonnon hyvinvointivaikutuksia ihmiseen on viime vuosikymmeninä tutkittu paljon. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia luokanopettajien näkemyksiä luontokasvatuksen tavoitteista ja merkityksistä. Fenomenografisen lähestymistavan avulla tutkimuksessa pyrittiin saamaan käsitys luokanopettajien näkemyksistä luontokasvatuksen vaikutuksista lapsen hyvinvoinnille. Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu luontokasvatuksen määrittelystä ympäristökasvatuksen, kestävän kehityksen kasvatuksen ja luontosuhdekäsitteen kautta sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia tarkastelevista tutkimuksista.

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto kerättiin Facebookin luokanopettajille suunnatun Alakoulun aarreaitta -ryhmän kautta sekä satunnaisille luokanopettajille ympäri Suomen sähköposteihin lähetetyllä kyselylomakelinkillä. Aineistoon vastasi yhteensä 17 luokanopettajaa. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysi menetelmällä redusoinnin, klusteroinnin ja abstrahoinnin kautta.

Tutkimustuloksista nousee esille ensimmäisen tutkimusongelman osalta se, että luokanopettajat pitävät luontokasvatuksen toteuttamista yleisesti tärkeänä asiana. He liittävät luontokasvatukseen oleellisesti luontosuhteen vahvistamisen, ympäristövastuullisuuden lisäämisen sekä ympäristöahdistuksen vähentämisen. Luokanopettajat näkevät, että luontokasvatusta toteuttamalla voidaan saavuttaa näitä asioita.

Toisen tutkimuskysymyksen osalta nousee esille se, että luokanopettajat kokevat luontokasvatuksen lisäävän lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luontokasvatuksen toteuttamisella voidaan tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Luonnon aikaansaamat hyvinvointivaikutukset ovat usein kokonaisvaltaisia vaikutuksia.

Luontokasvatuksella voidaan osaltaan olla tukemassa kestävän kehityksen tavoitteita sekä yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luontokasvatuksen tavoitteet istuvat hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä aikamme kestävän elämäntavan rakentamisen vaatimuksiin. Luontokasvatuksella voidaan lisätä muun muassa yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, kannustaa liikkumaan sekä vahvistaa itsetuntoa ja parantaa mielialaa.

Tutkimus on toteutettu yleisiä tutkimuksen eettisiä ja luotettavuutta mittaavia asioita noudattaen. Tutkimuksen yleistettävyyttä aiempiin tutkimustuloksiin on haastavaa arvioida, koska aiempia tutkimuksia luokanopettajien näkemyksistä luontokasvatuksen hyvinvointivaikutuksista ei ole riittävästi. Tutkimusta on tehty ajallisesti kolmen vuoden ajan, johon on sisältynyt taukoja, jotka on otettu huomioon tutkielman luotettavuutta arvioitaessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Hyväri, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/