University of Oulu

”Valmistavassa opetuksessa aina opetellaan vierihoidossa” : valo-opettajien käsityksiä lukemaan opettamisesta valmistavalla luokalla

Saved in:
Author: Heikkilä, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152911
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Heikkilä, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan valo-opettajien eli perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien käsityksiä lukemaan opettamisesta valmistavan luokan kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia näkemyksiä valo-opettajilla on lukemaan opettamisen tavoista valmistavalla luokalla ja millaisia ominaispiirteitä valo-opettajat näkevät lukemaan opettamisessa valmistavalla luokalla.

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja lähestymistapa on fenomenografinen. Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä valo-opettajan haastattelusta ja aineisto on kerätty puolistrukturoituna haastatteluna. Aineiston analysoimiseen on hyödynnetty fenomenografista analyysia, joka keskittyy ihmisten käsitysten moninaisuuden tutkimiseen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lukemaan opettaminen valmistavalla luokalla tapahtuu yksilöllisesti oppilaan tarpeet ja taitotaso huomioiden. Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että valmistavaan opetukseen suoraan soveltuvaa oppimateriaalia on hyvin vähän. Tämä oli huomattavissa erityisesti lukemaan opettamisen oppimateriaalien, menetelmien ja työskentelytapojen jatkuvana soveltamisena.

Valo-oppilaiden menneisyyden kokemusten ja mahdollisen aikaisemman lukutaidon nähdään vaikuttavan suuresti lukemaan oppimiseen. Tutkimuksessa nousi esiin, kuinka tärkeää olisi käyttää lukemaan opettamisessa sellaista sanastoa, jota oppilas voisi helposti hyödyntää arkisissa tilanteissa ja vertaisryhmässä. Lukemaan opettamisessa tulee ottaa myös huomioon oppilaan oma äidinkieli ja sen tuomat haasteet suomen kielen oppimiseen. Oman äidinkielen opetuksen nähdään edistävän oppilaan kotoutumista ja suomen kielen oppimista, erityisesti lukutaidon ja sanastojen oppimista.

Tutkimusta voidaan hyödyntää tietopakettina kasvatusalalle. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä perehtyä erilaisten oppikirjojen sopivuuteen valmistavaan opetukseen ja siihen, mitä valmistavaan opetukseen suunnatun oppikirjan tulisi sisältää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Heikkilä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.