University of Oulu

Alakouluopettajien käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisen median asemasta opetustyössä

Saved in:
Author: Haakana, Hilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152913
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Haakana, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Pinola, Timo
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman päämääränä on tutkia alakouluopettajien käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisen median asemasta opetustyössä. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia hyötyjä ja haasteita opettajat ymmärtävät sosiaalisen median tuovan heidän opetustyöhönsä, sekä millä tavoin opettajat toteuttavat mediakasvatusta sosiaalisen median avulla.

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu sosiaalisen median ja mediakasvatuksen määritelmien ympärille. Määritelmiä lähestytään historian, eri teorioiden ja aikaisempien tutkimuksien valossa. Tutkimuskohteena on alakouluopettajien käsitykset ja kokemukset, joten metodologiseksi lähestymistavaksi valikoitui fenomenografia. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella helmikuussa 2022, joka jaettiin sosiaalisen median palveluissa. Kyselyyn osallistui yhteensä 20 opettajaa ympäri Suomea. Opettajat jakaantuivat tasaisesti alakoulun eri luokka-asteille. Kyselyn vastaukset analysointiin fenomenografisella analyysimenetelmällä, joka oli nelivaiheinen. Tutkimuksen tulokset esitetään kuvauskategorioissa, jotka ovat muodostuneet avointen vastausten kautta.

Tulosten valossa opettajat käsittivät sosiaalisen median tuovan niin hyötyjä kuin haasteitakin opetustyöhön. Suurimmat hyödyt kohdistuivat opetustyön suunnittelun helpottumiseen, opetuksen monipuolistumiseen ja oppilaan oppimismotivaatioon lisääntymiseen. Haasteena puolestaan koettiin koulujen resurssien puute, ruutuajan lisääntyminen ja sosiaalisen median käyttöön liittyvät lailliset kysymykset. Mediakasvatusta toteutettiin varsin monipuolisesti sosiaalisen median avulla. Opettajien käsitysten perusteella oppilaan ei haluttu olevan passiivinen mediasisällön kuluttaja, vaan toiminnassa kannustettiin luovaan mediasisällön tuottamiseen ja oppilaiden omien ajatuksien ilmaisemiseen. Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole tarjota yleistettävää tietoa, vaan antaa aspekteja tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen. Tämän tutkimuksen avulla saatiin tietoa sosiaaliseen mediaan liittyvistä hyödyistä, haasteista ja käyttötavoista alakouluopettajien opetustyössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilma Haakana, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.