University of Oulu

Luokanopettajien kokemuksia koulun mukautumisesta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erilaisiin tarpeisiin

Saved in:
Author: Parviainen, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152917
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Parviainen, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kauhanen, Iida
Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Jokikokko, Katri
Kauhanen, Iida
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin luokanopettajien kokemuksia koulun mukautumisesta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erilaisiin tarpeisiin. Tarkoituksenani oli selvittää luokanopettajilta, miten ja millaisissa käytännön tilanteissa he mukauttavat toimintaansa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeiden mukaisiksi. Lisäksi otin luokanopettajilta selvää, millaiset koulun rakenteet ja käytänteet tukevat ja haastavat heidän mielestään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolkua. Tutkielmani tavoitteena oli syventää tutkimusaiheeseeni liittyvää tietoa sekä lisätä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisesta. Pyrin tutkielmallani saamaan myös opettajien äänen kuuluviin tuomalla esiin heidän kertomiaan asioita. Lisäksi tavoitteenani oli tarkastella tutkielmassani esiin nousevia asioita myös kriittisessä valossa.

Toteutin tutkielmani laadullisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta luokanopettajaa etäyhteyksin marraskuussa 2021 – tammikuussa 2022. Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu tarjosi mahdollisuuden paitsi syvällisiin keskusteluihin haastateltavien kanssa, myös tarkentavien kysymysten esittämiseen puolin ja toisin. Analysoin aineiston litteroinnin jälkeen sisällönanalyysin avulla.

Tulokset osoittivat, että kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen kouluissa on tärkeää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolun tukemisen kannalta. Opettajien hyödyntämissä konkreettisissa keinoissa korostuivat yksinkertaisuus, selkeys ja struktuuri, ja perusasioihin keskittyminen koettiin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolun kannalta tärkeäksi. Myös moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä painotettiin haastatteluissa. Kulttuurien kunnioittamattomuus, oppilaiden eriarvoistava kohtelu sekä asenneongelmat nähtiin tutkimuksessa puolestaan koulupolkua haastavina tekijöinä. Lisäksi haastatteluissa nostettiin esiin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden perheisiin liittyvä näkökulma sekä tukevana että haastavana tekijänä.

Tutkielmani aihe on hyvin sensitiivinen, ja aiheesta kirjoittaessa oli syytä olla erityisen tarkkana. Tarkoituksenani ei ollut missään tutkielmani vaiheessa toiseuttaa tai stereotypisoida maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Aiheeni on tärkeä, sillä tämän päivän koulumaailmassa yhä useampi oppilas on maahanmuuttajataustainen. Käyttämäni lähdekirjallisuuden ja hankkimani haastatteluaineiston perusteella opettajilla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden huomioimisesta koulussa. Tutkielmaani voisi jatkaa tai kehittää esimerkiksi tutkimalla oppilaiden koulupolussaan hyväksi kokemia keinoja, sillä ne voisivat olla täysin päinvastaiset opettajien nimeämiin tekijöihin verrattuna.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Parviainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/