University of Oulu

Matematiikka-ahdistus ja sen yhteys matematiikan osaamiseen norjalaisilla kolmasluokkalaisilla

Saved in:
Author: Känsäkoski, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152923
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Känsäkoski, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mononen, Riikka-Maija
Kairaluoma, Leila
Reviewer: Kairaluoma, Leila
Mononen, Riikka-Maija
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Matematiikka-ahdistuksen on todettu olevan yhteydessä matematiikan osaamiseen nuorilla ja aikuisilla. Tutkimusta on kuitenkin tehty varsin vähän alakouluikäisillä oppilailla.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan matematiikan osataitojen kehitystä, erityisesti aritmeettista osaamista, sekä sukupuolen ja iän yhteyttä näiden osataitojen osaamiseen. Lisäksi tarkastellaan matematiikka-ahdistusta ja sen yhteyttä matematiikan osaamiseen.

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, miten matematiikan osaaminen eroaa niillä oppilailla, joilla on matematiikka-ahdistusta verrattuna niihin, joilla ei ole matematiikka-ahdistusta. Tavoitteena on myös tutkia muuttaako sukupuolen ja iän kontrollointi tätä yhteyttä.

Tämän tutkielman osallistujina oli 204 norjalaista kolmasluokkalaista. Tutkimuksen aineisto kerättiin toukokuussa 2021 osana iSeeNumbers-hanketta. Osallistujat jaettiin matematiikkaahdistuksen mukaan kahteen ryhmään: niihin, joilla oli matematiikka-ahdistusta (n = 21) ja niihin, joilla ei ollut matematiikka-ahdistusta (n = 183). Oppilaiden kokemaa matematiikkaahdistusta kysyttiin kyselylomakkeella, jossa oli seitsemän Likertin asteikollista väittämää. Matematiikan osaamista arvioitiin kahdella matematiikan testillä. Näistä toinen mittasi yhteenja vähennyslaskun sujuvuutta ja toinen kolmannen luokan matematiikan osaamista. Aineiston analyysissä käytettiin korrelaatioanalyysiä sekä varianssi- ja kovarianssianalyysiä.

Matematiikka-ahdistusryhmän tulos oli kaikissa mitatuissa matematiikan taidoissa heikompi kuin ryhmän, jolla ei ollut matematiikka-ahdistusta. Tämä ryhmien välinen ero säilyi, kun ikä ja sukupuoli kontrolloitiin.

Tämä tutkimus osoitti, että osa oppilaista kokee matematiikka-ahdistusta jo alaluokilla ja se on yhteydessä myös heikompaan osaamiseen matematiikassa. Tästä syystä oppilaiden matematiikka-ahdistukseen ja heikkoihin taitoihin tulisi kiinnittää huomiota koulussa, jotta niihin voitaisiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Matematiikan perustaitojen tulisi olla hyvät, jotta myöhemmin opiskeltavien matematiikan sisältöjen oppiminen olisi mahdollista.

Mathematics anxiety and its connection to mathematics competence in Norwegian third graders

Abstract

Math anxiety has been found to be associated with mathematical skills in adolescents and adults. However, very little research has been done on primary school students.

The theoretical framework of the thesis includes the development of mathematical skills, especially arithmetic skills, and the relationship between gender and age in these skills. In addition, math anxiety and its connection to mathematical skills are examined.

The aim of this thesis is to investigate how mathematical skills differ from those with math anxiety compared to those without math anxiety. The aim is also to investigate whether controlling for gender and age change this relationship.

The participants of the study were 204 Norwegian third graders. The data for the study was collected in May 2021 as part of the iSeeNumbers project. The participants were divided into two groups based on their math anxiety: those with math anxiety (n = 21) and those without math anxiety (n = 183). The math anxiety experienced by the students was asked with a questionnaire containing seven Likert scale statements. Mathematics competence was assessed by two mathematics tests. One of these measured fluency in addition and subtraction and the other measured third-class mathematical skills. Correlation analysis as well as analysis of variance and covariance were used in the analysis of the data.

The results of the math anxiety group were weaker in all the measured mathematical skills compared to the group without math anxiety. This difference between groups was maintained when age and gender were controlled for.

This study showed that some primary school students already experience math anxiety in the lower grades and it is also associated with poorer skills in mathematics. For this reason, in primary education, attention should be paid to students’ math anxiety and poor skills so that they can be addressed as early as possible. The basic skills of mathematics should be good in order to be able to learn the mathematics content that will be studied later.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Känsäkoski, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.