University of Oulu

”Et se on meidän aikuisten vastuulla tukee niitten lasten tunteita” : esiopetuksen opettajien kertomuksia tunnetaitokasvatuksesta ja lasten haastavasta käyttäytymisestä

Saved in:
Author: Tuomaala, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152924
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tuomaala, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Uitto, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tutkimuksessani esiopetuksen opettajien kokemuksia tunnetaitokasvatuksesta ja haastavasta käyttäytymisestä heidän kertomustensa pohjalta. Sekä aiempi tutkimus aiheesta että kokemukset kentältä ovat osoittaneet tunnetaitokasvatuksen yhä merkittävämmäksi osaksi tämän päivän varhaiskasvatusta ja esiopetusta, sillä useiden tutkimusten mukaan haasteet lasten sosiaalis-emotionaalisissa taidoissa ovat viime vuosina lisääntyneet. Alle kouluikäistenkin lasten kanssa työskentelevät kohtaavat työssään väkivaltaa ja sen uhkaa.

Tämä tutkimus on toteutettu narratiivista tutkimusmenetelmää käyttäen, ja aineistona toimii neljän esiopetuksen opettajan haastattelut. Haastattelujen analysointi tapahtuu narratiivista analyysia mukaillen. Tutkimukseni avulla selvitän, kuinka merkittävänä esiopetuksen opettajat pitävät tunnetaitokasvatusta työssään, miten se ilmenee heidän omissa lapsiryhmissään ja millaisena kasvattajan rooli suhteessa lasten tunnetaitojen kehittymiseen rakentuu heidän kertomuksissaan. Lisäksi selvitän opettajien kokemuksia haastavasta käyttäytymisestä heidän opettamissaan lapsiryhmissä, erilaisista haastavan käyttäytymisen muodoista sekä valmiuksista ja resursseista vastata haastavaan käyttäytymiseen.

Aineistoni kertomusten valossa esiopetuksessa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat ovat hyvin tietoisia tunnetaitokasvatuksen hyödyistä ja pitävät sitä tärkeänä osana omaa opetus- ja kasvatustyötään. Opettajien ammatillista itseluottamusta ja jaksamista haastavat lapset, joilla on suuria pulmia tunteiden käsittelyssä, ja joista osa oireilee jopa huomattavan väkivaltaisesti. Opettajat kokevat, että heillä ei ole riittäviä valmiuksia ja resursseja vastata tällaiseen käyttäytymisen haasteeseen. Haastavan käyttäytymisen muodoista eniten kertomuksia syntyi lasten väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyen. Lisäksi vetäytyvät lapset ja haasteet pettymystensietokyvyssä koetaan arkea kuormittavana. Tutkimuksessani ilmenevistä erilaisista haasteista huolimatta opettajilla on vahva halu nähdä haastavankin käyttäytymisen taakse, ja löytää keinoja lasten oikeanlaiseen tukemiseen yhdessä lähitiimin ja moniammatillisen työryhmän avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Tuomaala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/