University of Oulu

Ympäristöopin sietämätön keveys : luokanopettajien valmiudet opettaa fysikkaa osana alakoulun ympäristöoppia

Saved in:
Author: Vasari, Nuuti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206162948
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Vasari, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keskinen, Juho
Harmoinen, Sari
Reviewer: Keskinen, Juho
Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa fysiikka siirrettiin koko alakoulun ajaksi osaksi ympäristöoppi nimistä oppiainetta, joka sisältää kaikkien luonnontieteiden sekä terveystieteen opetusta. Uudistuksen myötä fysiikan opetus siirtyi alakoulussa yhä vahvemmin luokanopettajien harteille ja niinpä tässä opinnäytetyössä tutkitaan luokanopettajien sekä Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksia opettaa fysiikkaa alakoulussa osana ympäristöoppia.

Valmiuksien selvittämiseksi laadittiin Webropol-kysely, jota levitettiin sähköpostitse Pohjois-Suomen alueen luokanopettajille sekä Oulun yliopiston 4. ja 5.vuoden luokanopettajaopiskelijoille. Kyselyssä selvitettiin vastaajien omia käsityksiä heidän valmiuksistaan opettaa fysiikan asioita sekä sitä kuinka tärkeänä he pitävät aiheen opettamista ja kokeellisia töitä osana sen opettamista. Vastaajilta pyydettiin lisäksi arviota siitä kuinka monta tuntia he käyttävät asian opettamiseen alakoulussa ja millä vuosiluokilla he aihetta opettavat. Energian, lähiavaruuden asioiden sekä sähköturvallisuuden osalta vastaajia pyydettiin lisäksi vastaamaan mitä heille esitetyistä käsitteistä he käyttäisivät opetuksessaan.

Kyselyn tuloksista saatettiin havaita, että miehet pitivät omia valmiuksiaan parempana kuin naiset useilla fysiikan osa-alueilla. Samoin voitiin tehdä havainto, että vastaajat pitivät omia valmiuksiaan lähiavaruuden asioiden osalta keskimäärin selvästi parempina kuin voiman ja energian osalta. Kumpikin näistä havainnoista on hyvin linjassa aiempien kansainvälisten tutkimusten kanssa luonnontieteiden opetuksesta alakoulussa. Kyselyyn osallistuneiden vastaukset jättivät kuitenkin ilmaan epäilyksen siitä, että heidän oma käsityksensä omista valmiuksistaan ei välttämättä vastaa todellisia valmiuksia. Lisäksi vastaajien ilmoittamien tuntimäärien perusteella fysiikan opettamiseen käytetään alakoulussa murto-osa sille kuuluvista tunneista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nuuti Vasari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/