University of Oulu

Koulunkäynninohjaajien ammattikunta peruskoulun yleisopetuksessa : inkluusion puolestapuhujia?

Saved in:
Author: Mattsson, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172957
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mattsson, 2022
Publish Date: 2022-06-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tässä kirjallisuuskatsauksessa peruskoulun yleisopetuksessa työskentelevien koulunkäynninohjaajien roolia yhtenä koulun kasvatustyötä tekevistä ammattilaisista, erityisesti oppilaiden oppimisen tukemisen kontekstissa. Tutkimusintressini puitteissa pyrin tällä katsauksella löytämään puolustavia näkökulmia sille, että koulunkäynninohjaajien tekemälle työlle on perusteltua tarvetta, ei ainoastaan erityisopetuksessa, vaan myös yleisopetusta tarjoavissa peruskouluissa.

Tarkastelen tutkielmassani opettajan ja ohjaajan välisen yhteistyön merkitystä koulunkäynninohjaajan toiminnalle ja tätä kautta ohjaajan antaman tuen merkitystä oppilaiden oppimiselle. Perehdyn tutkielmassani lisäksi koulunkäynninohjaajien oppilaantuntemuksen merkitykseen moniammatillisen yhteistyön kontekstissa.

Tutkimusintresseihini vaikutti erityisesti se, että koulunkäynninohjaajien tekemän työn tulosten tarkastelu on ollut varsin suppeasti tutkimusten kohteena aikaisemmin; ohjaajien työn vaikutusten tutkimusta on tehty melko vähän tai pirstalaisesti. Sharples, Blatchford & Webster (2016) huomauttavatkin, että suuri osa koulunkäynninohjaajia koskevista tutkimuksista on suppeita, ja ne keskittyvät lähinnä tarkastelemaan heidän konkreettista työtään luokkahuoneissa.

Olen pyrkinyt löytämään kirjallisuudesta toisiaan tukevia, mutta myös haastavia seikkoja, jotka liittyvät erityisesti koulunkäynninohjaajien ammattikunnan vakiintumiseen, varsinaiseen työnkuvaan kouluissa, yhteistyöhön opettajien kanssa sekä ohjaajien antaman tuen vaikutuksiin oppilaiden oppimiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Mattsson, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.