University of Oulu

Aistiherkkien oppilaiden tukemisen keinot musiikintunnilla

Saved in:
Author: Veteläinen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172965
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Veteläinen, 2022
Publish Date: 2022-06-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee aistiherkkien oppilaiden tukemisen keinoja musiikintunnilla. Tutkielman tavoitteina oli tarkastella, miten aistiherkkyys voi ilmetä musiikintunnilla ja millaisia haasteita se voi aiheuttaa sekä kerätä yhteen ratkaisuja, joilla musiikinopettaja voi tukea aistiherkkää oppilasta. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja se on luonteeltaan osaksi instruktiivinen. Tutkimuskysymyksenä tutkielmassa on ”Miten musiikinopettaja voi tukea aistiherkkää oppilasta musiikintunnilla?”.

Aistiherkkien oppilaiden tukemisesta ei tehty paljoa tutkimusta musiikkikasvatuksen alalla, vaikka se on mielestäni tärkeä ja olennainen aihe. Aistiherkkyys voi vaikuttaa negatiivisesti oppilaan koulumenestykseen, keskittymiseen, tunnetilaan ja käytökseen. Tutkielman tarkoituksena olikin tuoda yhteen aiempaa tutkimustietoa aistiherkkyydestä ja aistiherkistä oppilaista ja asettaa se musiikkikasvatuksen kontekstiin täyttämään tätä tutkimusaukkoa. Aistiherkälle oppilaalle musiikintunti saattaa olla hyvinkin vaikea paikka, sillä aineeseen kuuluu olennaisesti paljon erilaisia aistikokemuksia, erityisesti ääntä. Tämän takia musiikinopettajan on tärkeää kyetä ottamaan nämä oppilaat huomioon luomalla turvallinen ja toimiva oppimisympäristö.

Tutkielmassa käytettyjen lähteiden perusteella on selkeää, että aistiherkkyys ilmenee sitä kokevilla ihmisillä yksilöllisillä tavoilla. Tämän takia pitkäjänteinen työskentely tukemisen keinojen suunnittelussa on tärkeää. Pitkäjänteisiin strategioihin kuuluvat muun muassa moniammatillinen yhteistyö ja sensoristen taukojen pitäminen. Lähteistä löytyi myös monia hyvin konkreettisia ehdotuksia tukitoimista, joita musiikinopettaja voi toteuttaa esimerkiksi luokan ympäristöä muokkaamalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Veteläinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/