University of Oulu

Musiikin integrointi luokanopetukseen

Saved in:
Author: Saukko, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172967
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Saukko, 2022
Publish Date: 2022-06-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on musiikin integrointi luokanopetukseen. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Mitä mahdollisuuksia musiikin integrointi luo luokanopetukseen? Kiinnostukseni aiheeseen pohjautuu musiikkikasvatuksen pääaineopintoihin ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien sivuaineopintoihin. Lisäksi kiinnostusta lisäsivät omat positiiviset kokemukseni musiikin integroimisesta omilta kouluajoiltani sekä kouluavustajan ja sijaisen työtehtävissä.

Avaan tutkielmassani musiikin integroinnin mahdollisuuksia perehtymällä eheyttämiseen ja integrointiin, musiikin oppimisvaikutuksiin sekä musiikin ominaisuuksiin integroitavana aineena. Haen eheyttämisen ja integroinnin tärkeydelle perusteita myös peruskoulun opetussuunnitelman perusteista: sekä perusopetuksen yleisistä sisällöistä ja tavoitteista että musiikin oppiaineen sisällöistä ja tavoitteista.

Tuloksissa tuon esille musiikin vaikutusten ja integraation ominaisuuksien luomat mahdollisuudet tehostaa oppimista, edistää oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja lisätä kouluviihtyvyyttä. Nostan esille musiikin integroinnin haasteet liittyen opettajan ajankäyttöön, ja luokanopettajien huonoihin valmiuksiin opettaa musiikkia.

Lopuksi pohdin integroinnin roolia musiikkikasvatuksen opinnoissa ja luokanopettajakoulutuksessa. Avaan tarkemmin ajankäytön, luokanopettajien musiikillisten valmiuksien, epämusikaalisuuden ja arvioinnin haasteita integraatiossa ja pohdin niihin ratkaisuja. Lisäksi kerron, kuinka olen itse kokenut saavani lisää kasvatuksellista varmuutta ja näkemystä tämän tutkielman tekemisen aikana, ja kuinka toivon tutkielmani innostavan luokanopettajia integroimaan musiikkia opetukseensa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Saukko, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/