University of Oulu

Joustaako rakennus? : tavoitteiden toteutumisesta 2010-luvun avointa rakentamista edustavissa asuinkerrostaloissa

Saved in:
Author: Kekkonen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.3 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172972
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kekkonen, 2022
Publish Date: 2022-06-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni käsittelee joustavuutta, jota avoimen rakentamisen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää.

Työni ensimmäisessä osassa tarkastelen kriittisesti avoimen rakentamisen suunnittelustrategioiden perustumista teknisiin sisärakennusjärjestelmiin, joita ei kuitenkaan ole uusissa avointa rakentamista edustavissa asuinrakennuksissa laajamittaisesti hyödynnetty. Voisiko avoin rakentaminen perustua vähemmän teknisiin lähtökohtiin ja enemmän tilasuunnittelussa tehtäviin suunnitteluratkaisuihin?

Avoimeen rakentamiseen liittyvää joustavuutta lähestyn kolmen apukysymyksen avulla, joita ovat: voiko asunnon pohjaratkaisua muunnella, voidaanko asuntojen pinta-alaa muuttaa esimerkiksi yhdistämällä tai jakamalla asuntoja ja voidaanko rakennuksen käyttötarkoitusta muuttaa asumisesta poikkeavaksi. Nämä kysymykset vastaavat avoimen rakentamisen ideologisen isän, hollantilaisen arkkitehti John Habrakenin tutkimusryhmineen 1970-luvulla kehittelemiä avoimen rakentamisen kolmea suunnitteluperiaatetta.

Työni toisessa osassa tarkastelen kirjallisuuden avulla millaista joustavuutta ja suunnitteluratkaisuja edellä mainittujen suunnitteluperiaatteiden toteuttaminen edellyttäisi. Sen jälkeen vertaan näitä suunnitteluratkaisuja 2010-luvulla valmistuneisiin avointa rakentamista edustaviin asuinkerrostaloihin, ja tutkin, toteuttavatko ne Habrakenin ym. avoimen rakentamisen suunnitteluperiaatteita.

Työni viimeisessä osassa käsittelen työssäni esille tulleita johtopäätöksiä ja jatkotutkimustarpeita.

Flexible housing? : on the realization of the goals in residential apartment buildings representing open building in the 2010s

Abstract

My diploma thesis deals with the flexibility that is required to achieve the goals of open building.

In the first part of my work, I critically examine the emphasis of open building on technical infill systems, which, however, have not been extensively utilized in new residential buildings that represent open building. Could open building be based on less technical principles and more on non-technical ones, such as spatial design?

I approach the flexibility related to open building with three auxiliary questions, which are: can the floor plan of a dwelling be modified, whether the floor area of dwellings can be changed, for example by combining or dividing dwellings, and whether the purpose of the building can be changed to non-residential. These questions correspond to the three principles of open construction design developed in the 1970s by the ideological father of open building, the Dutch architect John Habraken and his research team.

In the second part of my work, I use the literature to look at the flexibility and design solutions that would be required to implement the above design principles. I will then compare these design solutions to the open building apartment buildings that were completed in the 2010s, and examine whether they implement the open construction design principles of Habraken et al.

In the last part of my work, I highlight the conclusions and needs for further research that have emerged in my work.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Kekkonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.