University of Oulu

Kotiin? : paikallisten suhde arkkitehtuuriin Inarin kunnassa

Saved in:
Author: Lehtiranta, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 97.4 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172980
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Lehtiranta, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni aihe käsittelee kulttuurin suhdetta rakentamiseen. Pohdin kulttuurisensitiivisen arkkitehtisuunnittelun lähtökohtia, peilaten erityisesti Inarin kunnan nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Kuulin työni aikana saamelaisia keskustelevan haastattelun keinon. Tarkastelen Inarin kunnan nykytilannetta, kunnan nykyaikaisia ja julkisia saamelaisrakennuksia sekä rakentamiseen liittyviä haasteita. Suurimmiksi haasteiksi nimeän asuinvaihtoehtojen yksipuolisuuden ja matkailurakentamisen. Työssäni pyrin ymmärtämään saamelaista tilakäsitystä sekä heidän suhdettaan luontoon ja rakentamiseen. Lopuksi avaan kulttuurisensitiivisen suunnitteluprosessin ideologiaa, ja pohdin ratkaisuja aikaisemmin esittelemiini Inarin kunnan haasteisiin.

Näkökulmanani on löytää keinoja, joilla sekä saamelainen että suomalainen kulttuuri saadaan tasa-arvoiseen asemaan rakentamisessa. Jaan kulttuurisensitiivisen arkkitehtisuunnittelun kolmeen eri osa-alueeseen, jotka pohjautuvat Hirini Matungan tutkimukseen alkuperäiskansalle suunnittelemisen mallista sekä International Indigenous Design Charterin ohjeisiin. Kulttuurisensitiivistä suunnittelua avaan kaavioin ja esimerkein. Diplomityötäni varten vierailin Inarin kunnassa helmi- ja elokuussa 2019. Merkittävä osa työni kuvista on kuvattu näiden matkojen yhteydessä.

Home? : locals and architecture in the municipality of Inari

Abstract

The topic of my diploma thesis deals with the relationship between culture and construction. I discuss the starting points of culturally sensitive architectural design, especially reflecting on the current situation and the future of the municipality of Inari. During the research, I heard the Sámi by the means of conversational interviewing. In the thesis, I examine the current situation of the municipality of Inari, the municipality’s modern public Sámi buildings and the challenges related to construction. The biggest challenges, I discovered, are the few residential options as well as the tourism. In my thesis, I try to understand the Sámi conception of space and their relationship with nature and construction. Lastly, I explain the ideology behind the process of culture sensitive planning and discuss solutions to the previously presented challenges with the municipality of Inari.

My perspective is to find ways to put both Sámi and Finnish culture on an equal footing in construction. I divide culturally sensitive architectural design into three different areas, based on Hirini Matunga’s research on the model of indigenous design and the guidelines of the International Indigenous Design Charter. I demonstrate sensitive design with diagrams and examples. For my diploma thesis, I visited Inari in February and August 2019. A significant amount of the images, featured in the thesis, were photographed during these visits.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Lehtiranta, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/