University of Oulu

Kulttuurimakasiini L3 : käyttötarkoituksenmuutoksen konseptisuunnitelma Lars Sonckin satamamakasiiniin

Saved in:
Author: Kähkönen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 49 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172984
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kähkönen, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön kohde on Lars Sonckin suunnittelema, vuonna 1924 valmistunut varastomakasiini L3, joka sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Diplomityön päätavoitteena on laatia taustoituksen avulla tyhjillään olevaan makasiinirakennukseen konseptisuunnitelma käyttötarkoituksenmuutoksesta, jossa rakennus muutetaan kaupunkilaisille avoimeksi Kulttuurimakasiiniksi. Helsingin kaupunki on järjestänyt rakennuksesta konseptitason suunnittelukilpailun, jota ei ratkaistu diplomityön laatimisen aikana.

Työn aluksi luvussa kaksi perehdyn tarkemmin Jätkäsaaren aluehistoriaan sekä L3- makasiinin rakentamiseen, arkkitehti Lars Sonckin alkuperäiseen suunnitelmaan sekä rakennuksen eri vaiheisiin sen satavuotisen elinkaaren ajalta.

Luku kolme käsittelee rakennuksen nykytilaa. Pohdin sen arvoja ja identiteettiä eri näkökulmin ja kriteerein ja perehdyn mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin, joita ympäristö rakennukselle asettaa. Käsittelen voimassaolevaa asemakaavaa ja suojelukysymystä. Analysoin rakennuksen tunnelmaa, muutoshistoriaa ja rakennustaiteellisia arvoja. Luvussa esitellään myös kohteesta järjestetyn konseptikilpailun tilannetta.

Luvussa neljä vertailen makasiinia Helsingin kantakaupungin säilyneeseen satamarakennuskantaan sekä Lars Sonckin muuhun tuotantoon.

Viidennessä luvussa tutkin tarkemmin paikkaa ja paikan henkeä, sekä makasiinin roolia kantakaupungin laajuisessa kontekstissa.

Kuudennessa luvussa esitän makasiinirakennukselle uuden käyttötarkoituksen vetovoimaisena Kulttuurimakasiinina. Suunnitelma käsittää konseptitasoiset pohjapiirustukset, aluesuunnitelman, leikkauksen, julkisivupiirustukset, havainnekuvat sekä toimintaa havainnollistavia kaavioita.

Rakennuksen nykytila jää osin valistuneiden arvioiden varaan, sillä vieraileminen tiloissa ei onnistunut prosessin aikaan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Nykytilaa on arvioitu ajantasaisten rakennuspiirustusten ja valokuvien avulla.

Työ ei sisällä makasiinin tilojen ja rakenteiden nykytilan ja kunnon inventointia, eikä rakennukselle ehdoteta yksityiskohtaista restaurointisuunnitelmaa. Suunnitelman lähtökohtana ovat olleet alkuperäiset, säilyneet rakennusosat.

Culture Warehouse L3 : concept design of adaptive reuse for Lars Sonck’s harbour warehouse

Abstract

The subject of this diploma thesis is the L3 warehouse, a storage building situated in Jätkäsaari, Helsinki. The building was designed by architect Lars Sonck and built in 1924. The main purpose of the thesis is to compose an adaptive reuse concept design for the empty warehouse building and transform it into a Culture Warehouse, an open meeting place for the citizens of Jätkäsaari and the whole of Helsinki. The city of Helsinki has launched a concept-level design competition of the warehouse, which was not resolved during the thesis process.

In the beginning of the thesis in chapter two I get acquainted with the regional history of Jätkäsaari and the building process of the L3 warehouse, architect Lars Sonck’s original plans and the building’s different phases over its 100-year history.

Chapter three focuses on the building’s present state. I ponder its identity and values from different perspectives, and orientate myself with the possibilities and demands placed on the building by its surrounding environment. I address the building’s status in the city plan and the conservation issues that are imposed upon the building, and later analyze the its ambience, alteration history and architectural values. The chapter also sheds light on the design competition around the L3 warehouse.

In chapter four I compare the warehouse to other remaining harbour buildings in the center of Helsinki, as well as to other works of architect Lars Sonck.

The fifth chapter includes a brief analysis of the warehouse’s role in the cityscape of central Helsinki, followed by a subchapter on the genius loci of the building.

In the sixth chapter I present the concept design of an alluring Culture Warehouse. The design consists of concept-level floor plans, an area plan, a section drawing, facade drawings, rendered illustrations and explanatory diagrams.

The present state of the L3 remains partly unclear due to coronavirus restrictions on visits in the building. The present situation is evaluated through up-to-date floor plans, sections and facade drawings, as well as photographs. The thesis does not contain any inventory of the condition nor the spaces of the L3; thereby it doesn’t include a proposal for a detailed restoration plan. The original preserved building parts have been the starting point for the design concept of this thesis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Kähkönen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/