University of Oulu

Jumalan tieteilijät maailmanrakentajina : fyysis-teologisen luonnonhistoriallisen ajatussuuntauksen kehitys valistusajan alun Englannissa

Saved in:
Author: Isokääntä, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172986
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Isokääntä, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Kallinen, Maija
Pietikäinen, Petteri
Description:

Tiivistelmä

Fyysis-teologinen ajatussuuntaus oli 1600-luvulla erityisesti Englannissa yleistynyt filosofinen ajattelutapa, jonka päämääränä oli sovittaa yhteen kyseisellä aikakaudella syntynyt uusi mekanistinen fysiikka ja perinteiset kristinuskon teologiset käsitykset. Sen yleisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, että Jumalan sana ja sitä edustavat pyhät tekstit eivät ikinä varsinaisesti valehtele, mutta niiden selittämiseen ja tulkintaan järkeenkäyvällä tavalla vaaditaan luonnonfilosofiaa. Periaatteen käytännön soveltamisessa esiintyi kuitenkin paljon erimielisyyksiä, ja usein suurimmaksi kiistakapulaksi muodostui se, kuinka paljon tulkinnanvaraa Raamatun teksteissä todella oli, eli siis kuinka paljon liikkumavaraa tutkijalla oli sen sananmuotoja selittäessään ja tulkitessaan. Tähän käytännön soveltamiseen kiinnitettiin aivan erityistä huomiota luonnonhistorian tieteenalalla, joka tuolloin käsitettiin paljon termin nykyistä määritelmää laajemmin: kyseinen tutkimusala näet käytännössä pyrki tuolloin usein kuvaamaan koko universumin kehitystä aina sen alkupäivistä nykyisyyteen asti pelkkien maapallon tai ihmiskunnan vaiheiden sijaan. Tässä tutkielmassa aion tarkastella fyysis-teologisen luonnonhistoriallisen ajatussuuntauksen eri kehitysvaiheita valistusajan alun Englannissa erityisesti yhden sähköisen arkiston näkökulmasta. EEBO- Early English Books Online (ProQuest) on sähköinen tietokanta, johon on nimensä mukaisesti talletettu runsaasti 1470–1700 luvuilla Englannissa, Irlannissa, Skotlannissa, Walesissa ja englanninkielisessä Pohjois-Amerikassa julkaistua kirjallisuutta digitoidussa muodossa. Oman tutkimustehtäväni määrittelen seuraavien tutkimuskysymysten kautta, jaoteltuna pää- ja alakysymyksiin: 1.) Kuinka hyvin fyysis-teologinen luonnonhistoria on edustettuna sähköisessä tietokannassa? 1.1) Kuinka helppoa/vaikeaa on löytää tietokannasta aiheen kannalta relevantteja dokumentteja? 1.2) Kuinka helppoa/vaikeaa on hahmottaa relevanttien dokumenttien välisiä yhteyksiä? 1.3) Kuinka hyvin annetut meta- ja kuvailutiedot kuvaavat aihepiiriä? 1.4) Miten nykytilannetta voitaisiin kenties parantaa? 2.) Mitkä ovat fyysis-teologisen luonnonhistoriallisen ajatussuuntauksen yleiset kehityslinjat valistusajan alun Englannissa aina sen synnystä 1700-luvun alkuun? 3.) Millaista vuoropuhelu kirjoittajien tekstien välillä oli? Tutkimukseni aikana tulen muun muassa havainnollistamaan, että fyysis-teologisen luonnonhistoriallisen ajatussuuntauksen edustus on tietokannassa heikko, ja että fyysis-teologisen luonnonhistorian yleisiä kehityslinjoja voidaan pitkälti määrittää sekä aikakauden tieteellisten läpimurtojen kautta että myös sillä perusteella, kuinka paljon ne olivat valmiita erkanemaan Raamatusta ja sille rakentuvasta perinteisestä teologiasta. Vaikka yksityiskohdissa olikin lopulta hyvin suuria eroja, lähes kaikki koulukunnan ajattelijat pyrkivät sovittamaan ajatusmallinsa uusimpaan mekanistiseen luonnonfilosofiaan sekä mukauttamaan ne ainakin jollakin tasolla Raamatun tekstien kanssa yhteensopivaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miikka Isokääntä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/