University of Oulu

Sukupuolistuneen häirinnän taustatekijät alakouluikäisten vertaissuhteissa

Saved in:
Author: Räsänen, Ellinoora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206172992
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Räsänen, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuu sukupuolistunutta häirintää päivittäin. Ilmiötä on tutkittu paljon etenkin nuorten keskuudessa, mutta alakouluikäisten kokemukset ovat jääneet vähemmälle. Etenkin sukupuolistuneen häirinnän taustamekanismeja kattavasti käsittelevät tutkimukset ovat harvassa. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä taustatekijät tuottavat sukupuolistunutta häirintää alakouluikäisten vertaissuhteissa. Tutkielman keskeisinä käsitteinä esiintyvät sukupuoli, sukupuolistunut häirintä sekä ilmiöön läheisesti liittyvä heteronormatiivisuus. Sukupuolta lähestytään Judith Butlerin performatiivisuuden teorian kautta, jolloin sukupuoli ymmärretään tekojen ja toistojen sarjana, jota sukupuolittuneet normit ohjailevat.

Kandidaatintutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka muodostaa aiemmasta tutkimustiedosta eheän ja yhtenäisen kokonaisuuden. Aineistoni koostuu laadullisesta kotimaisesta ja kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimuksen eettisyyden olen huomioinut noudattamalla tutkimuseettisiä kriteereitä sekä käyttämällä vertaisarvioituja lähdemateriaaleja. Tutkielman tarkoituksena on lisätä kasvatusalan opiskelijoiden ja lasten kanssa työskentelevien tietoisuutta sukupuolistuneesta häirinnästä.

Lasten vertaissuhteissa tapahtuva sukupuolistunut häirintä saa fyysisiä, psyykkisiä ja verbaalisia muotoja. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että heteronormatiivinen (media)kulttuuri ja markkinoinnin seksualisoituminen luovat sukupuolistereotypioita ja rajoittavat lasten näkemystä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Normatiivisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ihanteista poikkeavia rangaistaan, jolloin sukupuolen moninaisuus joutuu uhatuksi. Lasten keskuudessa suosiota ja valtaa saadaan ja tavoitellaan sukupuolistuneen häirinnän keinoin. Alakouluikäisten vertaiskulttuurit osoittautuivat hierarkisiksi yhteisöiksi, joissa heteronormatiivisuutta valvotaan painostamalla toisia heteroseksuaalisiin tekoihin. Merkittävänä tutkimustuloksena esiin nousee myös kasvattajien tietämättömyys sukupuolistuneen häirinnän havaitsemisessa ja käsittelemisessä. Tämä kandidaatintyö vahvistaa tuloksillaan sukupuolen ja seksuaalisuuden sekä niihin liittyvän häirinnän käsittelemisen tarvetta osana luokanopettajakoulutusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ellinoora Räsänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/