University of Oulu

Lasten kokemukset VR-teknologiasta ja sen vaikutuksista

Saved in:
Author: Kultala, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206173000
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kultala, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Iivari, Netta
Reviewer: Iivari, Netta
Rajala, Joni
Description:

Tiivistelmä

Virtuaalitodellisuus (VR) ja virtuaalitodellisuuspelit kasvattavat suosiotaan kovaa vauhtia erityisesti nuorten ja lasten keskuudessa. VR-pelien suosion kasvun myötä myös niiden vaikutuksia on alettu pohtimaan enemmän ja erityisesti VR-pelien mahdolliset negatiiviset vaikutukset herättävät huolta. Erityistä huolta ovat herättäneet aikuisilla todetut yleiset negatiiviset vaikutukset, kuten huonovointisuus, huimaus ja epätasapaino. Toisaalta taas on myös pohdittu VR-pelien mahdollisia positiivisia vaikutuksia sekä mahdollisia tapoja hyödyntää VR-laitteita.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia VR-teknologialla ja VR-pelien pelaamisella on lapsiin. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua ryhmähaastattelua. Haastattelun lisäksi kaikki osallistujat saivat kokeilla VR-laitteita viiden minuutin ajan ennen haastattelua. Tutkimukseen osallistui kahdeksan 13–14-vuotiasta oppilasta, joista kolmella ei ollut minkäänlaista aiempaa kokemusta VR-peleistä.

Tutkimuksen tulokset toivat esiin niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Negatiivisista vaikutuksista yleisin on tutkimuksen mukaan huonovointisuus ja noin puolet tutkimuksen osallistujista kertoikin kokeneensa huonoa oloa VR-pelejä pelatessa. Muita mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ovat päänsärky, epämukavuus ja silmien väsymys. Tutkimuksessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen mukaan lapsilla huonovointisuutta ja muita aiemmin todettuja negatiivisia vaikutuksia vaikuttaisi kuitenkin olevan vähemmän kuin aikuisilla. VR-pelien positiivisista vaikutuksista selkeimmin esiin nousi VR-pelien vaikutus liikkumisen lisääntymiseen. Muita positiivisia vaikutuksia ovat muun muassa oppimisen ja ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, rentoutuminen, sekä sosiaalistuminen, erityisesti jos pelejä pelaa kavereiden kanssa. Lisäksi VR-pelit voivat motivoida opiskelemaan. Tutkimuksessa pohdittiin myös mahdollisia tapoja hyödyntää VR-laitteita. Haastateltavien mukaan VR-laitteita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi erilaisten paikkojen tai tapahtumien havainnollistamiseen. Tämän uskottiin olevan hyödyksi erityisesti opetuksessa.

Tutkimuksen myötä saimme siis jonkinlaisen käsityksen VR-teknologian ja VR-pelien pelaamisen vaikutuksista lapsiin. VR-pelien pelaamisella on joitain negatiivisia vaikutuksia, joista yleisin on huonovointisuus pelatessa, mutta VR-teknologia ja VR-pelit tuovat mukanaan myös paljon positiivisia vaikutuksia, joista selkeimmin esiin nousi liikkumisen lisääntyminen. Aihetta voi kuitenkin aina tutkia lisää. Voisi esimerkiksi olla mielenkiintoista selvittää, olisivatko VR-pelien vaikutukset erilaisia, jos tutkimus suoritettaisiin alle 13-vuotiaiden lasten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Kultala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/