University of Oulu

Crisis of the rule of law : dimensions of political discourse between the European Commission and Hungary

Saved in:
Author: Tuominen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206193017
Language: English
Published: Oulu : E. Tuominen, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siromaa, Maarit
Reviewer: Siromaa, Maarit
Pattison, Andrew
Description:

Abstract

The European Union has experienced a rule of law crisis for the past several years. As a result, the Union attached a rule of law clause into its multiannual budget of 2021–2027 that would enable suspension of funds from Member States that violate the principles of the rule of law. Hungary has been a target for rule of law related proceedings by the union, and it cast a veto on the multiannual budget because of the rule of law clause attached to it. This thesis will explore the discourse surrounding the Hungarian veto, and rule of law in general.

Using the Discourse-Historical Approach (DHA) of Critical Discourse Analysis, this thesis will explore the different dimensions of discourse surrounding the rule of law crisis in the European Union. As materials, this study will use the 2020 Rule of Law Report by the European Commission, as well as two texts by Hungarian ministers associated with it; a statement by the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, and an opinion piece by the Hungarian Minister of Justice Judit Varga.

The aim of this paper is to explore discursive strategies used by the European Commission, Viktor Orbán and Judit Varga as well as how they construct rule of law as a term in the materials. Additionally, this paper will examine how their discursive strategies have evolved over time. Ultimately, this thesis attempts to describe the discourse about rule of law in the discursive spaces of the European Commission and the Hungarian Government.

Oikeusvaltioperiaatteen kriisi : Euroopan Komission ja Unkarin välisen poliittisen diskurssin ulottuvuudet

Tiivistelmä

Euroopan Unioni on ollut keskellä oikeusvaltioperiaatteen kriisiä jo monen vuoden ajan. Tämän seurauksena EU liitti oikeusvaltioperiaatetta koskevan ehdollisuusasetuksen vuosien 2021–2027 budjettiesitykseen. Ehdollisuusasetus mahdollistaa rahoituksen jäädyttämisen jäsenmaalta, jonka katsotaan toimivan oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Unkari on ollut oikeusvaltioperiaatetta koskevien käsittelyiden kohteena, ja se käytti veto-oikeuttansa budjettiesityksestä äänestettäessä kyseisen ehdollisuusasetuksen takia. Tämä pro gradu -tutkielma tutkii Unkarin vetoääntä ja laajemmin oikeusvaltioperiaatetta ympäröivää diskurssia.

Käyttäen tutkimusmetodina kriittiseen diskurssianalyysiin perustuvaa diskurssihistoriallista lähestymistapaa (DHA), tämä opinnäytetyö tarkastelee Euroopan unionin oikeusvaltioperiaatetta koskevan diskurssin eri ulottuvuuksia. Materiaalina työssä käytetään Euroopan komission julkaisemaa vuoden 2020 oikeusvaltiokertomusta sekä kahta unkarilaisten ministerien tekstiä; Unkarin pääministeri Viktor Orbánin lausuntoa liittyen budjettiesityksen vetoääneen, sekä Unkarin oikeusministeri Judit Vargan kirjoittamaa mielipidekirjoitusta.

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Euroopan komission, Viktor Orbánin sekä Judit Vargan käyttämiä diskursiivisia strategioita sekä sitä, miten oikeusvaltioperiaate rakentuu terminä heidän teksteissään. Lisäksi tämä tutkimus tarkastelee, miten kyseisten toimijoiden diskursiiviset strategiat ovat muotoutuneet ajan myötä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on lopulta pyrkiä kuvailemaan Euroopan komission sekä Unkarin luomaa diskursiivista tilaa oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Tuominen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/