University of Oulu

Rakennusaikaisen pölynhallintalaitteiston mitoittaminen

Saved in:
Author: Käkelä, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206193030
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Käkelä, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan pölynhallintaan liittyviin dokumentteihin. Työn päätavoitteena on selvittää raja-arvot hiukkaspitoisuuksille. Lisäksi tutkimuksen aikana suoritetaan rakennustyömaalla hiukkasmittauksia ja niistä saatuja tuloksia verrataan kirjallisuusselvityksen tuloksiin. Tämän jälkeen pyritään analysoimaan tutkimustyötä erityisesti rakennustyömaan käytännön kannalta.

Tutkimuksessa etsitään laajasti lähteitä, jotka sivuavat ilmanlaatua, rakentamisen turvallisuutta, syöpävaarallisuutta, pölyhiukkasia ja hiukkaspitoisuuksien raja-arvoja. Kenttätutkimukset suoritetaan hiukkaspitoisuusmittarilla, jonka avulla selvitetään hiukkasmääriä litrassa ilmaa ja mikrogrammoina kuutiometrissä.

Kandidaatintyön tutkimustuloksena on määritetty ohjeelliset hiukkaspitoisuusarvot keräysmittausten pohjalta. Näiden saatujen arvojen pohjalta voi rakennustyömaa määrittää omat toimivat raja-arvonsa suorittamalla mittauksia ja vertaamalla niitä määritettyihin arvoihin.

Dust management equipment sizing during construction

Abstract

In this bachelor’s thesis, documents related to dust management are introduced. The main goal of the work is to find out the limit values for particle concentrations. In addition, during the study, particle measurements are performed at the construction site and the results obtained from them are compared with the results of the literature review. After this, the aim is to analyze the research work, especially from the point of view of the practical construction site.

The study extensively looks for sources that bypass air quality, construction safety, carcinogenicity, dust particles, and particle concentration limits. Field studies are performed with a particle concentration meter to determine the amount of particles per liter of air and in micrograms per cubic meter.

As a result of the bachelor’s thesis, indicative particle concentration values have been determined based on collection measurements. Based on these values obtained, the construction site can determine its own operating limit values by performing measurements and comparing them with the determined values.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Käkelä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/