University of Oulu

Kestävät toimitusketjut : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Karsikas, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206203032
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Karsikas, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta. Työssä ongelmaa on käsitelty yleisellä tasolla, siinä ei ole käsitelty yhtä tiettyä yritystä. Työn tavoitteena on etsiä ja koota yhteen tutkimuksia, jotka liittyvät kestävään toimitusketjuun. Lähteinä työssä käytetään pääasiassa Scopuksen artikkeleita.

Tutkittava ilmiö liittyy kestäviin toimitusketjuihin, kestävyyden määritelmään ja siihen miten sitä voidaan mitata ja mitä indikaattoreita mittaamisessa käytetään. Työssä pyritään selvittämään, mitä kestävä toimitusketju tarkoittaa ja miten sitä voidaan kehittää, mitata ja laskea. Toimitusketjuun kuuluu erilaisia sidosryhmiä, kuten toimittajia, valmistajia ja asiakkaita. Tarkoituksena on selvittää, kuinka kestävän toimitusketjun suorituskykyä voidaan mitata eri indikaattoreiden avulla.

Tärkein tutkimuskysymys on miten toimitusketjujen kestävyyttä (sustainability) voidaan mitata? Ongelmana on se, että kestävän kehityksen ja kestävän toimitusketjun kehityskohteita käsitellään usein liian yleisellä tasolla.

Erilaisia kestävän kehityksen näkökulmia ovat muun muassa taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen. Kestävän kehityksen indikaattoreita toimitusketjussa ovat esimerkiksi ROI eli sijoitetun pääoman tuotto, energiankulutus tuoteyksikköä kohti ja työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien määrä.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset liittyvät kestävän toimitusketjun indikaattoreihin ja tutkimuksiin, joita eri indikaattoreista löytyy. Taulukossa työn lopussa on koottu yhteen juuri näitä asioita. Indikaattoreita voidaan käyttää kestävän toimitusketjun kehittämisessä. Tuloksia voidaan yleistää aika hyvin, koska työssä ei ole keskitytty yhteen tiettyyn yritykseen tai toimialaan. Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoa voidaan laskea melkein missä tahansa yrityksessä alasta riippumatta.

Sustainable supply chains : literature review

Abstract

A literature review has been used as the research method. In the work, the problem has been dealt with at a general level, it has not been dealt with one specific company. The aim of this work is to search for and compile research related to a sustainable supply chain. Scopus’s articles are mainly used as sources in the work.

The phenomenon under study is related to sustainable supply chains, the definition of sustainability and how it can be measured and what indicators are used to measure it. The work aims to find out what a sustainable supply chain means and how it can be developed, measured and calculated. The supply chain includes various stakeholders, such as suppliers, manufacturers and customers. The aim is to find out how the performance of a sustainable supply chain can be measured using different indicators.

The main research question is how to measure the sustainability of supply chains? The problem is that the issues of sustainable development and sustainable supply chain development are often addressed at too general a level.

Different perspectives on sustainable development include economic, social and environmental. Indicators of sustainable development in the supply chain include, for example, ROI, return on investment, energy consumption per product unit and the number of work-related illnesses and accidents.

The main results of the study relate to sustainable supply chain indicators and studies found in various indicators. The table at the end of the work summarizes exactly these things. Indicators can be used to develop a sustainable supply chain. The results can be generalized quite well because the work is not focused on one company or industry. For example, return on investment can be calculated in almost any company, regardless of the industry.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Karsikas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/