University of Oulu

Maahanmuuttajayrittäjien yritystoiminnan ehdot : yrittämisen esteet ja mahdollisuudet Suomessa oululaisten maahanmuuttajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Pienipaavola, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206203044
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pienipaavola, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Cooke, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tässä kulttuuriantropologisessa pro gradu -tutkimuksessa perehdyn osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla viiden eri maahanmuuttajayrittäjän yritystoimintaan. Lisäksi perehdyn jo olemassa olevaan tutkimukseen maahanmuuttajayrittäjistä. Keräämääni aineistoon paneudun teorialähtöisesti talousantropologisten käsitteiden kautta, jotka ovat kulttuurinen, sosiaalinen ja teknologinen pääoma. Käsitteiden avulla selvitän maahanmuuttajataustaisten yrittäjien toiminnan ehtoja oululaisten maahanmuttajayrittäjien näkökulmasta.

Näiden kolmen pääoman käsitteen lisäksi perehdyn maahanmuuttajayrittäjien toimijuuteen. Toimijuus on antropologiassa käytetty käsite, jonka avulla pystyy ymmärtämään yksilöiden toimijuuden yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä puolia.

Pro gradu -tutkimuksen johtopäätös on se, että maahanmuuttajayrittäjä pystyy laajentamaan toimijuuttaan yrittäjänä, jos hän pystyy hyödyntämään teknologista, sosiaalista tai kulttuurista pääomaa. Toisaalta näiden pääomatyyppien vähyys rajoittaa maahanmuuttajayrittäjän toimijuutta.

Nämä eri pääoman muodot menevät ristiin, täydentävät ja paikkaavat toisiaan yrittäjän arjessa. Esimerkiksi siten, että jos yrittäjällä on sosiaalista pääomaa, hän osaa käytännössä hyödyntää sosiaaliset suhteensa niin, että siitä on apua yrittäjän toimijuuden laajentamisessa. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos yrittäjä ei saa Suomesta lainaa yrityksen perustamista varten, hän voi sosiaalisten suhteidensa avulla järjestää lainan synnyinmaastaan.

Business conditions for migrant entrepreneurs : barriers and opportunities for entrepreneurship in Finland from the perspective of Oulu immigrants

Abstract

In this master’s thesis in Cultural Anthropology, I study the business of five different immigrant entrepreneurs through participant observation and interviews. In addition, I will look at existing research on immigrant entrepreneurs. I became acquainted with the material I collected theoretically through economic anthropological concepts, which are cultural, social, and technological capital. Using the concepts, I clarified the conditions for the activities of entrepreneurs with an immigrant background from the perspective of Oulu entrepreneurs.

In addition to these three concepts of capital, I became acquainted with the agency of immigrant entrepreneurs. Agency is a concept used in anthropology to understand the social and individual aspects of individual’s agency.

The conclusion of the master’s thesis is that an immigrant entrepreneur can expand his agency as an entrepreneur if he is able to utilize technological, social, or cultural capital. On the other hand, the scarcity of these types of capital limits the agency of an immigrant entrepreneur.

These different forms of capital intersect, complement, and patch each other in the everyday life of the entrepreneur. For example, if entrepreneur has social capital and he can mobilize that social capital, it means that he can use it the way that it helps to expand entrepreneurial agency. For example, this could mean that if an entrepreneur does not receive a loan from Finland to start business, he can arrange a loan from his country of birth through his social relations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Pienipaavola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/