University of Oulu

The ethnography of BoardGameGeek

Saved in:
Author: Henriksson, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206203047
Language: English
Published: Oulu : J. Henriksson, 2022
Publish Date: 2022-06-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Keisanen, Tiina
Siromaa, Maarit
Description:

Abstract

This thesis produces an ethnographic description of BoardGameGeek (BGG). BGG is a website for board game information as well as a community for its users. The thesis aims to locate signs of a community on the website to form an understanding of an existing virtual community and its practices. Previous research on computer-mediated communication and virtual communities form the theoretical framework for the thesis. The methodology in this qualitative study is virtual ethnography where the author sets themselves in the community as a member to collect experiences and observations through participant observation. Data for the study is the website itself and the author’s field notes. The website data includes an array of discussion forums, the existing structural elements and affordances offered to the users on the site.

Elements for a virtual community and methods on locating them were established based on earlier literature and those criteria were shown to exist on BGG through ethnographical analysis. Based on the analysis, BGG has several elements of a virtual community, including different levels of membership and participation, shared values and norms, support and reciprocity as well as conflicts. Analysis shows the existence of many asynchronous, textual discussions on a variety of topics and the existence of several different modes of discussion. Users’ feelings of a sense of community through different interactions can be noticed from the discussion. BGG users participate in building the site by providing and editing information, including texts, images, and videos in the board game database. Additionally, users are tasked with moderating other users’ contributions. Politeness and respecting others are guidelines that users are encouraged to adhere to by BGG and by each other. These elements point to the existence of a virtual community. The ethnography can be extended by in-depth user interviews and studying the discussions and interactions of users in them.

BoardGameGeekin etnografia

Tiivistelmä

Tämä tutkielma tuottaa etnografisen kuvauksen BoardGameGeekistä (BGG). BGG on nettisivusto lautapeleistä sekä yhteisö sen käyttäjille. Tutkielman tavoitteena on paikantaa sivustolta yhteisön ominaispiirteitä, jotta voidaan muodostaa kuva virtuaalisesta yhteisöstä ja sen käytänteistä. Aiempi tietokonevälitteiseen viestintään ja virtuaalisiin yhteisöihin liittyvä tutkimus muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen metodologia on virtuaalinen etnografia, jossa tutkija asettuu mukaan tutkittavan yhteisön jäseneksi kerätäkseen kokemuksia ja huomioita osallistuvan havainnoinnin avulla. Tutkimuksen aineistoa on itse sivusto sekä tutkijan kenttämuistiinpanot. Nettisivuston aineistoon kuuluvat keskustelufoorumit, olemassa olevat sivuston rakenteet sekä käyttömahdollisuudet, joita sivusto tarjoaa käyttäjille.

Pohjaten aiempaan tutkimustietoon, tutkimus määritteli virtuaalisen yhteisön ominaispiirteet sekä tavat paikantaa niitä. Näitä piirteitä todettiin olevan BGG:ssä etnografisen analyysin avulla. Analyysin perusteella BGG:ssä on useita virtuaalisen yhteisön ominaispiirteitä: mm. eritasoisia jäseniä sekä eritasoista osallistumista, jaetut yhteiset arvot ja normit, tukea ja vastavuoroisuutta sekä ristiriitoja. Sivustolla on paljon pitkän ajan kuluessa tapahtuvaa, eri tavoin käytävää, tekstimuotoista keskustelua eri aihepiireistä. Keskustelupalstoilta on havaittavissa käyttäjien kokema yhteisöllisyyden tunne. BGG:n käyttäjät osallistuvat sivuston rakentamiseen lisäämällä ja editoimalla tietoa lautapeleistä tekstinä, kuvina ja videoina sivuston tietokantaan. Käyttäjien vastuulla on myös toisten käyttäjien tiettyjen kontribuutioiden tarkastaminen. BGG ja sen käyttäjät rohkaisevat toisiaan kohtelemaan toisia kohteliaasti ja toisia kunnioittavalla tavalla. Nämä kaikki piirteet osoittavat virtuaalisen yhteisön olemassaolon. Etnografista kuvausta on mahdollista laajentaa tekemällä tutkimushaastatteluja ja tutkimalla tarkemmin keskusteluja ja käyttäjien vuorovaikutusta niissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Henriksson, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/