University of Oulu

Kaikkee kivaa : Etelä-Karjalan kansalaisopiston kurssikuvauksissa aktivoituvat diskurssit

Saved in:
Author: Leinonen, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206203052
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Leinonen, 2022
Publish Date: 2022-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Reviewer: Sivonen, Jari
Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kansalaisopiston opinto-ohjelman kurssikuvausten kuvailevaa sanastoa sekä siinä hahmottuvia kansalaisopistodiskursseja. Kansalaisopistodiskursseilla tarkoitan tapoja puhua kansalaisopisto-opiskelusta ja merkityksellistää sitä. Työni aineistona ovat Etelä-Karjalan kansalaisopiston lukuvuoden 2019–2020 opinto-ohjelman kurssikuvaustekstit. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten kurssikuvauksissa kuvataan kansalaisopisto-opiskelua ja millaisia diskursseja kuvailevissa ilmauksissa aktivoituu.

Tutkimusmenetelmänä käytän Faircloughin (2001 [1989]) kriittisen diskurssianalyysin mallia. Lisäksi hyödynnän laadullista sisällönanalyysia aineiston kuvailevan sanaston merkitysluokittelussa. Tutkimukseni pohjautuu diskurssintutkimuksen käsitykseen kielestä sosiaalisena toimintana sekä funktionaaliseen kielikäsitykseen, jonka mukaan kielenkäyttö kuvaa ja myös samalla rakentaa todellisuutta. Analysoin aineistoni kuvailevien ilmausten adjektiivi-, partisiippi- ja adverbivalintoja ja tutkin sisällönanalyyttisesti niissä hahmottuvia merkitysryhmiä. Merkitysryhmät ovat eri sanaluokkien osalta osin yhteisiä, mutta eroavaisuuksiakin nousee esille. Kuvailuilmausten kielellisissä valinnoissa aktivoituu kuusi erilaista kansalaisopistodiskurssia. Analysoin diskursseja paitsi osana kansalaisopiston diskursiivisia käytänteitä, myös laajemmassa sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Vahvimmin aineistossa aktivoituu laatudiskurssi, joka liittyy uutuuden, monipuolisuuden, tehokkuuden ja osaamisen tason merkityksiin kurssikuvauksissa. Matalan kynnyksen diskurssi kytkeytyy puolestaan kansalaisopiston arvopohjaan sekä tavoitteisiin tasa-arvoisena, kaikille avoimena ja esteettömänä opistona. Elämysdiskurssi aktivoituu tunteita, aistimuksia ja esteettisiä kokemuksia kuvaavissa ilmauksissa. Hyötydiskurssi liittyy kuvauksiin kansalaisopiston kurssien tuottamasta hyvinvoinnista, osaamisesta ja jossain määrin taloudellisesta hyödystä. Verrattain harvoin esiintyvä vapausdiskurssi aktivoituu kuvauksissa opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksista kursseilla sekä yksilöllisyyden kehittämistä ja pedagogisia ratkaisuja kuvaavissa ilmauksissa. Yhteisöllisyysdiskurssi esiintyy aineistossa heikoimmin ja aktivoituu lähes ainoastaan yhdessä-adverbin sisältävissä kuvailuilmauksissa. Aineistossa aktivoituvat kansalaisopistodiskurssit ilmentävät kurssikuvausten luonnetta sekä tiedottavana että markkinoivana tekstilajina. Erityisesti puheessa laadusta, elämyksistä ja hyödystä näkyy suostuttelevan mainospuheen piirteitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Leinonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/