University of Oulu

Oulun kaupungin pilaantuneiden alueiden ympäristövastuut

Saved in:
Author: Vähkyrä, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 137
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206213075
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Vähkyrä, 2022
Publish Date: 2022-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Väisänen, Virpi
Ojala, Satu
Reviewer: Ojala, Satu
Väisänen, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön tavoitteena oli selvittää Oulun kaupungin pilaantuneiden alueiden ympäristövastuut, eli maaperän pilaantuneisuudesta ja sen riskienhallinnasta aiheutuvat kustannukset. Työssä tarkasteltiin Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) pilaantuneiden tai pilaantuneeksi epäiltyjen alueiden nykytilaa ja tulevaisuuden toimenpidetarpeita pilaantuneisuustutkimusten ja pilaantuneen maaperän kunnostusten osalta. Kohteista pyrittiin tunnistamaan hyötykäyttökelpoisia maa-aineksia. Tarvittaville tutkimuksille ja kunnostuksille muodostettiin kustannusarviot eri skenaarioille, jotka kuvaavat Oulun kaupungin ensi-, tois- ja viimesijaisia pilaantuneista alueista aiheutuvia ympäristövastuita. Lisäksi selvitettiin Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukaan aikavälillä 2022–2026 rakennus- tai kaavoitushankkeiden myötä ajankohtaisiksi nousevat tutkimus- ja kunnostuskohteet, joille tehtiin kohdekohtaiset kustannusarviot.

MATTI-kohteista etsittiin tietoja selvityksistä, luvista ja viranomaisdokumenteista. Tietojen avulla tunnistettiin tutkimus- ja kunnostustarpeita kohteen maankäyttöön peilaten, minkä perusteella muodostettiin tutkimusta varten kolme skenaariota (A, B, C). Pilaantuneista alueista aiheutuvat ympäristövastuut kuuluvat ensisijaisesti pilaantuneisuuden aiheuttajalle. Oulun kaupungin ensisijaisia vastuita kuvaa skenaario A. Toissijaisena, skenaario B, ympäristövastuut voivat päätyä Oulun kaupungille sen ollessa kohteen omistaja tai haltija tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja on kyvytön vastaamaan kustannuksista. Viimesijaisena kunta voi joutua vastaamaan kaikista alueellaan olevista pilaantuneista alueista, jotka sisällytettiin skenaarioon C.

Ympäristövastuiden skenaarioiden kustannusarviot muodostettiin hyödyntämällä Suomessa tehtyjen pilaantuneiden alueiden tutkimusten ja kunnostusten keskimääräisiä kustannuksia sekä normaalijakaumaa. Skenaarioille A ja B tehtiin kustannusarviot valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvot alittavan ja maankäytön mukaisen tai riskinarvioinnilla hyväksytyn pitoisuustason saavuttaville toimenpiteille. Skenaarion C kustannusarvio laadittiin kynnysarvon alittavan pitoisuustason saavuttaville toimenpiteille. Pilaantuneisuustutkimusten lukumäärä pysyi samana kynnysarvotasoa ja riskiperusteista tasoa tarkasteltaessa. Kustannusarvio pilaantuneisuustutkimusten osalta Oulun kaupungin ensisijaisiksi ympäristövastuiksi on 526 250 €, joka yli kymmenkertaistuu tarkastelun kattaessa skenaarion C viimesijaisetkin vastuut. Skenaarion A kunnostusten kustannusarviot ovat kynnysarvotason saavuttamiseksi 11 862 500 € ja riskiperusteiseen tasoon 1 650 000 €. Toissijaiset vastuut mukaan lukien kunnostusten kustannusarviot ovat yli kaksinkertaiset ja viimesijaiset vastuut huomioiden kuusinkertaiset ensisijaisiin vastuisiin verrattuna.

Aikavälillä 2022–2026 yhdessä MATTI-kohteessa todettiin pilaantuneisuustutkimuksen tarve ja seitsemässä kohteessa kunnostustarve. Pilaantuneisuustutkimukselle tehtiin tutkimusohjelma ja kustannusarvio, joka on 8 300 €. Yhteensä kunnostuskohteiden kustannusarvio on 2 580 000 €. Kohteissa on mahdollisesti kunnostusten myötä vapautuvia hyötykäyttökelpoisia maa-aineksia, mutta selkeää hyötykäyttökohdetta ei ollut nähtävissä tutkimushetkellä.

On tärkeää, että pilaantuneiden alueiden ympäristövastuut kohdistuvat pilaantuneisuuden aiheuttajalle. Toteuttamalla vain riskiperusteiset kunnostukset saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäyttöä tulisi tehostaa entisestään kustannustehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Diplomityössä kerättyä MATTI-kohteiden koontia ja laadittuja kustannusarvioita voidaan käyttää lähtötietoina, kun kohteita aletaan hankkeistamaan.

Environmental liabilities from contaminated areas in the City of Oulu

Abstract

The aim of the thesis was to discover the environmental liabilities of the City of Oulu due to contaminated areas, i.e. the costs from contaminated areas and their risk management. In the thesis, the current state of the contaminated or suspected contaminated areas in the Soil Status Information System (MATTI) was examined, and also needs for future actions in terms of contamination surveys and remediation measures were defined. Efforts were made to identify soil for utilization from the areas. Cost estimates were prepared for the necessary contamination surveys and remediations for different scenarios, which describe the primary, secondary and final environmental liabilities in the City of Oulu due to the contaminated areas. In addition, contamination surveys and remediation sites that will be topical in the time period 2022–2026 according to the land use implementation programme due to construction or zoning projects in the City of Oulu were identified, for which site-specific cost estimates were made.

Information on MATTI sites was searched from site-specific environmental reports, permits and regulatory statements. According to collected data, the needs for contamination surveys and remediations were identified based on the land use of the area. In general, the environmental responsibilities arising from contaminated areas are primarily the responsibility of the polluter. Scenario A includes the primary responsibilities due to the contaminated areas in the City of Oulu. Secondary, in Scenario B, environmental responsibilities may end up with the City of Oulu in a case where the City of Oulu is the owner or occupier of the area and the operator is unable to take care of the remediation. In the third Scenario C it was assumed that the municipality may be responsible for all the contaminated areas in its territory.

The cost estimates for the environmental liability scenarios were compiled by utilizing the normal distribution and average costs of the field studies and remediations carried out in Finland. For Scenarios A and B, cost estimates were made for measures needed to reach below the threshold set in Government Decree 214/2007 and acceptable contaminant levels in accordance with land use or risk assessment. The cost estimate for Scenario C is for measures that reach below the threshold level. The number of contamination surveys remained the same at the threshold level and the risk-based level. The cost estimate for surveys for the City of Oulu’s primary environmental liabilities is 526 250 € which more than increased tenfold when including also final responsibilities in Scenario C. The cost estimates for the remediations in Scenario A are 11 862 500 € for the threshold level and 1 650 000 € for the risk-based level. Taking into account the secondary liabilities, remediation cost estimates were more than doubled and furthermore including the final liabilities cost estimates grew six-fold.

In the time period 2022–2026, one area will require contamination survey and seven areas need remediation. For the contamination survey a research program was made with a cost estimate of 8,300 €. The total estimated cost of the remediation projects is 2 580 000 €. These areas may contain soil which could be utilized, but at the time of the study no clear target was seen.

It is important that the environmental liabilities due to contaminated areas are targeted to the polluter. Significant cost savings will be achieved by implementing only riskbased remediations. Utilization of contaminated soil should be enhanced to promote cost efficiency and sustainable development. The cost estimates presented in the thesis and the compilation collected from MATTI projects can be used as a source of information when projects are started.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Vähkyrä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/