University of Oulu

Nuorten mielenterveyden häiriöiden yhteys väkivaltakäyttäytymiseen

Saved in:
Author: Huovinen, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206213090
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Huovinen, 2022
Publish Date: 2022-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja väkivaltakäyttäytyminen ovat jatkuvasti puhuttaneet ihmisiä ympäri maailmaa. Viime vuosien aikana uutisotsikoissa on ollut esillä nuorten raakojen väkivaltatekojen ja mielenterveyden häiriöiden lisääntyminen. Aikaisemmissa tutkimuksissa nuorten mielenterveyden häiriöillä on nähty yhteyksiä väkivaltakäyttäytymiseen. Väkivaltarikoksia tehneillä nuorilla on usein taustalla mielenterveyden häiriöitä ja niitä ilmenee heillä enemmän kuin muilla ikäisillään.

Tässä kandidaatintutkielmassa tavoitteenani on saada selville, miten nuorten eri mielenterveyden häiriöt ovat yhteydessä väkivaltakäyttäytymiseen. Tutkimukseni on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa selvitän aiempien tutkimusten tuloksia yhdistämällä ajantasaisen tiedon tutkimuskysymykseeni. Tutkimuskysymyksen kannalta on tärkeä ensin hahmottaa nuoren iänmukaista psyykkistä kehitystä ja sen häiriintymistä sekä nuorten väkivaltakäyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä.

Tutkielmani perusteella mielenterveyden häiriöillä on vaihteleva yhteys väkivaltakäyttäytymiseen. Erityisesti monen mielenterveyden häiriön samanaikaisuudella, häiriön vakavuudella, käytöshäiriöillä ja päihdehäiriöillä havaittiin vahvoja yhteyksiä väkivaltakäyttäytymiseen. Kuitenkaan suurin osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä nuorista ei ole koskaan väkivaltaisia eikä kaikilla väkivaltaisesti käyttäytyvillä nuorilla ole mielenterveyden häiriötä. Mielenterveyden häiriöt eivät ole yksinään väkivallan takana vaan väkivaltakäyttäytymiseen liittyy yleensä myös muita nuorisoväkivallan riskitekijöitä. Tutkielmani osoittaa tuoreiden tieteellisten tutkimusten kautta, että jokaisella lasten ja nuorten kanssa työskentelevällä asiantuntijalla olisi tärkeää olla tietoa mielenterveyden häiriöistä ja väkivaltakäyttäytymistä sekä näiden yhteyksistä. Tämä voi mahdollistaa ongelmien varhaisen tunnistamisen, jonka avulla voidaan ehkäistä myöhempää väkivaltakäyttäytymistä muiden haitallisten seurauksien ohella.

Adolescents’ mental disorders’ connection to violent behavior

Abstract

Mental disorders and violent behavior among adolescents have consistently provoked discussion around the world. Over the last few years, news headlines have featured an increase in brutal acts of violence and mental disorders among young people. Previous studies with mental disorders in adolescents have seen connections to violent behavior. Adolescents who commit violent crimes often have underlying mental disorders and they occur more in them than in other peers.

In this bachelor’s thesis, my main objective is to discover how adolescents’ different mental disorders are connected to violent behavior. This thesis is a descriptive literature review in which I find out current information on my research question by combining the results of previous studies. To study this connection, it is important to understand the normal psychological development and its risk factors in adolescence as well as the characteristics associated with youth violence.

Based on this thesis adolescents’ mental disorders have varying connection to violent behavior. Especially comorbidity of mental disorders, severity of the disorder, conduct disorders and substance use disorders were seen to have connection to violent behavior. However, most adolescents with mental disorders are never violent and not all adolescents who behave violently have a mental disorder. Mental disorders alone do not explain violence, violent behavior is usually associated with other common risk factors for youth violence. My thesis demonstrates, through recent scientific studies, that it would be important for every expert working with children or adolescents to have knowledge of mental disorders and violent behaviors and the connections between them. This may allow early identification of problems, which helps to prevent later violent behavior, among other negative consequences.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Huovinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/