University of Oulu

“Unfollaan haamuseuraajat nii like & comment” : Finnish social media influencers’ English practices on Instagram

Saved in:
Author: Huilaja, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206213099
Language: English
Published: Oulu : M. Huilaja, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Description:

Abstract

In the contemporary society, the role of English as a global language is significant. At the same time social media has become a major part of everyday communication for most individuals and a profession for some, as social media influencing has rapidly increased in the modern society. Social media influencing and the increased use of English is visible in Finland as well. This thesis examines the language practices of Finnish social media influencers through the phenomenon of code-switching. The aim of this study is to identify what type of code-switching is used in the Instagram posts published by Finnish social media influencers and in which contexts and with what purposes English is used. The data consists of 60 captions collected from the Instagram feed posts published by three different social media influencers. In the analysis, discourse analysis is utilized as challenges and approaches of analysing digital discourse are acknowledged. The findings indicate that mostly intra-sentential code-switching is utilized by Finnish social media influencers. This indicates that these influencers have high linguistic abilities when communicating in bilingual settings. Furthermore, it can be argued that code-switching practices are part of subtle and open marketing communication strategies. English is partly used to manage audience engagement and is used to fulfil certain discursive goals in social media. Additionally, English is part of Finnish social media influencers’ linguistic resources, which indicates how English has a significant role in social media discourse among Finnish social media influencers.

”Unfollaan haamuseuraajat nii like & comment” : suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien englannin kielen käyttö Instagramissa

Tiivistelmä

Englannin rooli globaalisti käytettävänä kielenä on nyky-yhteiskunnassa merkittävä. Samaan aikaan sosiaalisesta mediasta on tullut huomattava osa jokapäiväistä kommunikaatiota suurimmalle osalle ihmisistä, ja osalle siitä on kehittynyt ammatti sosiaalisen median vaikuttajan muodossa. Sosiaalisen median vaikuttajat sekä englannin kielen käyttö ilmiöinä ovat esillä myös Suomessa. Tämä tutkielma tarkastelee suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien englannin kielen käyttöä. Kielen käyttöä tutkitaan koodinvaihdon näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella millaista koodinvaihtoa vaikuttajat käyttävät Instagram-julkaisuissaan sekä millaisissa konteksteissa englantia käytetään. Lisäksi tarkastellaan, millaisia tarkoituksia englannin kielen käytöllä on. Aineistona toimii 60 kuvatekstiä, jotka on kerätty kolmen suomalaisen sosiaalisen median vaikuttajan Instagram-julkaisuista. Aineiston analyysissä hyödynnetään diskurssianalyysiä digitaalisen aineiston analyysin haasteet sekä erityispiirteet huomioiden. Tulokset osoittavat, että suomalaiset sosiaalisen median vaikuttajat käyttävät enimmäkseen lauseensisäistä koodinvaihtoa. Tämä osoittaa vaikuttajien kielellisen osaamisen olevan laajaa. Lisäksi koodinvaihto on osa piileviä sekä avoimia kommunikatiivisen markkinoinnin keinoja, sillä englantia käytetään osittain ohjaamaan toisten sosiaalisen median käyttäjien käyttäytymistä sekä toimimista sosiaalisessa mediassa. Täten englannin kieli on osa tavoitteellisen kommunikoinnin keinoja sosiaalisessa mediassa. Englanti on myös luonnollinen osa suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien kielellistä osaamista. Tämä osoittaa, kuinka englanti on merkittävä osa sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua vaikuttajien keskuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Huilaja, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.