University of Oulu

Yhteiskunnallisten ilmiöiden heijastuminen vertaishaasteisiin

Saved in:
Author: Karppinen, Elli-Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206223116
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-N. Karppinen, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Väisänen, Anne-Mari
Reviewer: Alamikkelä, Kaisu
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastelen vertaishaasteilmiötä, jonka osa myös määritelmällinen kiusaaminen on. Kiusaamista on vuosikymmenten ajan lähestytty yksilöpsykologisista näkökulmista, ja täten ongelman syitä on etsitty lasten sekä nuorten yksilöllisistä piirteistä. Kiusaaminen ei kuitenkaan ole vähentynyt, vaan sen sijaan perinteinen lähestymistapa on aiheuttanut lasten ja nuorten, sekä heidän perheidensä turhaa leimaamista ja patologisointia. Tutkimukseni teoreettinen lähtökohta on kriittisessä kiusaamistutkimuksessa, jonka maastoon myös oma tutkimukseni asettuu. Kriittinen kiusaamistutkimus tarkastelee vertaishaasteita moninaisten vuorovaikutusten muodostamana ilmiönä, johon vaikuttavat kontekstuaaliset ja sosiokulttuuriset tekijät.

Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä vertaishaasteista konteksteissaan tapahtuvana ilmiönä, jotta tulevaisuudessa voidaan kehittää parempia toimintamalleja kiusaamisen vähentämiseksi. Tutkimuksen aineistona on Oulun yliopiston SAFE-tutkimusryhmän monivuotisen tutkimushankkeen valmis haastatteluaineisto, josta olen valinnut analysoitavakseni rehtoreiden haastattelut. Rehtoreita haastateltiin kolme kertaa, ja heitä pyydettiin kuvailemaan tilanteita, joiden äärellä koettiin keinottomuutta ja joihin kiusaamisen perinteinen määritelmä sekä toimintamallit eivät tuntuneet istuvan. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tuloksena totean, että vertaishaasteiden keskiössä on nähtävillä yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä ilmiöitä, kuten normatiivisista odotuksista poikkeavaa käyttäytymistä ja valtasuhteiden aiheuttamia jännitteitä. Tutkimuksen perusteella vertaishaasteet voivat olla pikemminkin yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden synnyttämää ilmentymää, jotka aiheuttavat viime kädessä erilaisten prosessien kautta oppilaille hankalia ja ikäviä tunteita vertaissuhteissa. Tämä tutkimus lisäksi osoittaa, että kiusaamisen käsitteitä saatetaan käyttää työkaluina, joilla pyritään saavuttamaan erilaisia asioita, kuten opettajan huomio tai korvausvelvollisuuden välttäminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli-Noora Karppinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/