University of Oulu

Opettajien tunnistamat oppilaiden ryhmään liittyvät vertaishaasteet alakoulun arjessa

Saved in:
Author: Keinänen, Marttaliina1; Latvakoski, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206223118
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Keinänen; P. Latvakoski, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Väisänen, Anne-Mari
Reviewer: Kauhanen, Iida
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajien näkemyksiä alakoulun oppilaiden ryhmään liittyvistä vertaishaasteista, jotka liikkuvat kiusaamisen rajapinnassa. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan, millaisilla hienovaraisilla tai näkyvillä keinoilla oppilaiden ryhmään liittyviä erotteluja tehdään. Tutkimuksen tavoitteena ei ole etsiä ratkaisuja, vaan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Tutkimus on tehty osana Social Justice as the Focus of Education -hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ja ymmärtää oppilaiden vertaishaasteita, jotta niihin voidaan kehittää uusia lähestymistapoja. Tutkimus pohjautuu valmiiksi tuotettuihin alakoulun opettajien haastatteluihin.

Tämä laadullinen tutkimus tarkastelee vertaishaasteita kriittisen kiusaamistutkimuksen näkökulmasta, jossa kritisoidaan perinteistä, sosiopsykologista kiusaamisen määritelmää. Kriittisessä kiusaamistutkimuksessa kiusaaminen nähdään yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muo- dostuneena ilmiönä, eikä syypäitä etsitä yksilöistä ja heidän ominaisuuksistaan vaan yhteiskunnan valtarakenteista ja esimerkiksi koulun normeista. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä määritellään normaalius ja normatiiviset mallit, symbolinen väkivalta koulussa sekä yksinjäämisen pelko, joilla on todettu olevan vaikutusta kiusaamiseen ja valtasuhteisiin. Lisäksi viitekehyksessä tarkastellaan opettajan asemaa vertaishaasteiden keskellä.

Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajien tunnistamat vertaishaasteet jakautuvat neljään pääluokkaan, joita ovat valta, normit, ryhmään kuuluminen ja vuorovaikutus. Nämä kietoutuvat usein toisiinsa ja erityisesti valta vaikuttaa lähes kaikissa oppilaiden vertaishaasteisiin liittyvissä tilanteissa. Tutkimus tukee kriittistä tutkimusta, jossa valta on hyvin olennainen tekijä kiusaamisen tarkastelussa. Tulosten perusteella oppilaiden ryhmään liittyviä näkyviä erotteluja on vähän, mutta hienovaraisia useita. Opettajien kertomuksissa nousee osittain perinteinen kiusaamisen osapuolten analysoiminen, mutta he luonnehtivat kiusaamisen pohjautuvan suurempiin valtarakenteisiin ja normeihin.

Aineiston luotettavuutta tukee opettajien näkemysten esille tuominen laadullisella menetelmällä, sillä opettajat ovat omien oppilaidensa parhaita asiantuntijoita, ja heillä on paljon kontekstuaalista tietoa oppilaiden arjesta. Hankkeen seuraavassa vaiheessa lähdetään kehittämään uusia lähestymistapoja oppilaiden vertaishaasteiden tarkasteluun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marttaliina Keinänen; Pauliina Latvakoski, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/