University of Oulu

Lapset haluavat selvittää: ”Millaista on olla koira?” : monilajinen etnografinen tutkimus koirakerhosta

Saved in:
Author: Räihä, Tuulikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206223122
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Räihä, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tammi, Tuure
Reviewer: Rautio, Pauliina
Tammi, Tuure
Description:

Tiivistelmä

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa lapset ja eläimet ovat olleet marginaalissa ja objektin asemassa. Tämän pro gradu- tutkielman kontekstina toimi Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen kuuluva lasten koirakerho. Koira-avusteisuutta käytetään vapaa-ajan toimintojen lisäksi terapioissa, kasvatuksessa ja koulutuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten mielenkiinnon pohjalta syntynyttä kysymystä, millaista on olla koira. Työssä havainnoitiin, millaisia koiruuden ulottuvuuksia ilmeni sekä miten lasten ja koirien välille rakentui ainutlaatuisia suhteita.

Taustalla on ajatus posthumanismista, jossa pyritään purkamaan ihmiskeskeisyyttä ja ottamaan tutkimukseen mukaan eläimet täysivertaisina. Opinnäytetyö on lähellä eläintiedettä. Tutkielma toteutettiin monilajisena etnografisena tutkimuksena lukuvuoden 2021–2022 aikana. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Aineisto koostuu kenttäpäiväkirjasta, litteroiduista keskusteluista sekä vapaamuotoisesta etnografisesta haastattelusta. Analyysi toteutettiin sisällöllisen analyysin keinoin. Aineistoa järjesteltiin erilaisten teemojen alle, joita tarkasteltiin tutkimuskysymysten kautta.

Löydöksien perusteella voidaan todeta koiruuteen liittyvän erityisesti aistit, tunteet, oppiminen ja elekieli. Koirien ja lasten suhteen rakentuminen koirakerhossa vaati molemminpuolista ymmärrystä ja luottamusta. Tutkimuksessa tuli esille erityisesti kosketuksen merkitys. Lajien välinen suhde rakentui myös spontaaneissa tilanteissa, kuten tervehtimisen ja hyvästelemisen yhteydessä. Leikin ja hauskanpidon osuus lasten ja koirien elämässä on suuri. Kohtaamisiin kuuluvat myös väärinymmärrykset. Lasten ja koirien välisessä suhteessa ennen kaikkea toiminnallisuus rakensi luottamusta ja yhteistä tekemistä.

Monilajisen etnografisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tuottaa laajoja, pitäviä ja yleistettäviä tuloksia, vaan tarkasti kuvailla koirakerhon arkea. Pyrkimyksenä on, että tämä työ herättää tarkastelemaan aidosti eläimen osuutta eläinavusteisessa työskentelyssä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuulikki Räihä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.