University of Oulu

Oppimispelien vaikutus alakouluikäisten musiikkiluokkalaisten musiikin perusteiden opiskelun motivaatioon ja oppimistuloksiin

Saved in:
Author: Ihme, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206223124
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ihme, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Laru, Jari
Paananen, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko oppimispelien käytöllä musiikin perusteiden opiskelun tukena olla positiivisia vaikutuksia oppilaiden motivaatioon ja oppimistuloksiin musiikinteorian tunneilla. Oulun kaupungin musiikkiluokilla opiskelevat oppilaat suorittavat musiikinteorian ja säveltapailun perustasot eli musiikin perusteet yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa. Teorian opetus tapahtuu erillisillä teoria- ja säveltapailutunneilla sekä käytännön tilanteissa kuoron ja orkesterin ja soittamisen yhteydessä.

Musiikkiluokkien opettajien mukaan erot oppilaiden taidoissa musiikinteorian osalta ovat suuria kuudennelle luokalle tultaessa, vaikka jokainen olisi lähtenyt samalta ”nollatasolta” aloittaessaan kolmosluokalla musiikkiluokalla. Oppilaiden kyky hahmottaa musiikin perusteisiin liittyviä asioita vaihtelee paljon. Musiikin oppimispelien käyttöön musiikinteorian opetuksen tukena opettajat kertoivat haluavansa vinkkejä ja uusia ideoita. Oikeanlaisten pelien valitseminen musiikin perusteiden eri osa-alueiden käsittelyyn voi olla vaikeaa, varsinkin jos ei koe olevansa kovin teknologiaorientoitunut ihminen. Sopivat oppimispelit tuovat monipuolisuutta opetukseen. Ne voivat motivoida, innostaa sekä auttaa oppilaita oppimaan asioita. Tämä voisi tasata oppilaiden välisiä eroja osaamisessa musiikinteorian osalta.

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen aineisto koostuu 23 neljäsluokkalaisen musiikkiluokan oppilaan sekä heidän opettajansa vastauksista. Tutkimus on toteutettu toimintatutkimuksena tutkimusluokassa. Aineistonkeruumenetelmänä on puolistrukturoitu alku- ja loppukysely. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin prosessia noudattaen. Tutkimukseen kuuluu myös alku- ja lopputesti, joiden tuloksia vertailemalla pyrin osoittamaan musiikkipelien käytön positiivista vaikutusta oppimistuloksiin. Alku- ja loppukyselyn sekä alku- ja lopputestin ja välisenä aikana pidin oppilaille 7 oppituntia, joiden aikana keskityttiin musiikin perusteiden osa-alueista rytmidiktaatteihin ja nuottien opetteluun käyttäen opetuksen tukena erilaisia oppimispelejä. Oppitunteihin kuului koko luokan yhteisiä tehtäviä, sekä oppilaiden itsenäistä pelaamista iPadeilla ja läppäreillä. Opettaja oli käyttänyt teknologiaa ja musiikin oppimispelejä opetuksensa tukena hyvin vähän tähän mennessä, joten tämä luokka oli hyvä tutkimuskohde tällaiselle aiheelle.

Tulokset osoittavat, että hyvien musiikkipelien käyttö opetuksen tukena voi motivoida, innostaa ja parantaa oppilaiden oppimistuloksia. Alku- ja lopputestin välisiä tuloksia vertailemalla voidaan konkreettisesti nähdä erityisesti nuotintunnistuksen osalta, kuinka paljon paremmin oppilaat suoriutuivat testistä musiikin oppimispelien pelaamiseen painottuvien oppituntien jälkeen.

Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää sekä musiikkiluokan että musiikinteorian opettajat. Musiikin perusteiden parempi hallitseminen auttaa oppilaita heidän oman soittimensa opiskelussa ja musiikin ymmärtämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Ihme, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.