University of Oulu

Musiikilliset mahdollisuudet tunteiden säätelytaitojen tukena esi- ja alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Alamikkelä, Niklas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206223126
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Alamikkelä, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Korhonen, Eeva-Maria
Description:

Tiivistelmä

Tavoitteena on kartoittaa, miten ja millaisin musiikillisten käytänteiden ja musiikkikasvatuksellisten sisältöjen avulla voidaan tukea sekä edesauttaa tunteiden säätelyn taitoja esi- ja alkuopetuksessa. Tutkimustuloksissa pyritään hyödyntämään musiikkikasvatuksen osalta niin musiikin terapeuttisia vaikutuksia, kuin myös sosioemotionaalisen ja vuorovaikutteisen oppimisen vaikutuksia tunteiden säätelytaitojen tukemisessa. Tutkimusaihe valikoitui oman mielenkiintoni, tunteiden säätelytaitojen tukemisen ajankohtaisen tarpeen ja varhaiskasvatuksessa ilmenneen heikon taidekasvatuksen laadun myötä.

Tutkielma on toteutettu integroivan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin, joka tavoitteiltaan ja menetelmiltään soveltuu tutkimukseni tavoitteisiin. Tutkimusaineistooni on valikoitu monipuolisesti musiikkikasvatusta, tunteiden säätelyä, musiikkiterapiaa sekä muita tutkimusaihettani käsitteleviä kotimaisia sekä kansainvälisiä julkaisuja.

Tutkimustulokset osoittavat, että musiikin kuuntelun ja ilmaisun, kuten esimerkiksi laulamisen, kuuntelun, soittamisen, improvisoinnin, säveltämisen ja laulun kirjoittamisen avulla voidaan tukea tunteiden säätelyn taitoja moniulotteisesti. Tuloksissa tuli esille, että tunteiden säätelytaitoja voidaan tukea musiikkikasvatuksessa myös sosioemotionaalisen oppimisen keinoin. Keskeiseksi havainnoksi ilmeni musiikillisten vuorovaikutussuhteiden merkitys musiikkikasvatuksessa. Erityisesti opettajan ja opetettavien välinen laadukas kohtaaminen, sekä ryhmän ja yksilön välinen vuorovaikutus korostui keskeisenä tekijänä tunteiden säätelytaitojen tukemisessa.

Tutkimustulokset tuovat tunteiden säätelytaitoja tukevia musiikillisia menetelmiä sekä musiikkiterapeuttisia näkökulmia opetuskäyttöön kokeiltavaksi, sekä lapsiryhmässä tai luokassa esiintyvien yksilöllisten tarpeiden ja ikä- ja kehitystasojen mukaan sovellettavaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Alamikkelä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/