University of Oulu

Hiilijalanjäljen laskemisen hyödyt ja mahdollisuudet yritykselle

Saved in:
Author: Kiistala, Moona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233131
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kiistala, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Majava, Jukka
Description:

Tiivistelmä

Työssä selvitetään, mitä hyötyä yritykselle on hiilijalanjäljen laskemisesta ja miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnassa. Työssä käydään läpi hiilijalanjälki terminä ja sen laskentaan ja raportointiin kehitettyjä yleisimpiä standardeja. Työn tavoitteena on tuoda lisää tietoisuutta ilmastomyönteisestä liiketoiminnasta ja siitä, miten se voi olla eduksi koko liiketoiminnassa. Työn tavoitteita lähestytään kirjallisuuskatsauksen ja tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimus on toteutettu haastattelemalla yrityksille hiilijalanjäljen laskentaa tarjoavaa yritystä.

Työssä selviää, että yritys voi saada monia eri hyötyjä hiilijalanjäljen laskemisesta ja se on lähtökohta, jos yritys haluaa vähentää päästöjä. Yhtenä suurimpana hyötynä tutkimuksessa selviää hiilijalanjälkilaskennan kommunikointi ja raportointi sidosryhmille. Hiilijalanjäljen laskennan avulla yritys voi saada selvää kilpailuetua. Tutkimuksessa myös selviää, että todennäköisesti rajoitukset liittyen kasvihuonekaasupäästöihin tulevat yleistymään, joten hiilijalanjälkilaskenta on tässä avainasemassa. Sen lisäksi, että yritysten tulee pyrkiä vastaamaan nykyisiin vaatimuksiin, tulee yritysten myös toimia ennakoivasti.

Tutkimuksessa tulee myös esiin haasteita liittyen hiilijalanjälkilaskentaan. Haasteita tuovat se, että kirjallisuudessa hiilijalanjäljen määritelmässä ja laskentatavoissa esiintyy vaihtelevuutta. Itse laskennassa haasteita tuovat tiedonkeruu, joka on yritykselle työläs ja aikaa vievä vaihe. Lisäksi kuluttajilla on vaikeuksia löytää luotettavaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista, joten asianmukainen mukainen raportointi on tarpeen. Yhtenä lieveilmiönä ilmastotietoisuuden yleistyessä tulee esiin viherpesu. Standardien käyttö auttaa luotettavuuden ja läpinäkyvyyden takaamista ja ulkoisen hiilijalanjälkilaskennan palvelun käyttö viestii sidosryhmille, että laskenta on toteutettu oikeaoppisesti.

The benefits of quantifying carbon footprint for a company

Abstract

This thesis studies the benefits of quantifying carbon footprint for a company and how it can be used to create business value. The thesis defines the term carbon footprint and goes through the main standards for calculating and reporting it. The aim of this thesis is to increase awareness for environmentally sustainable business and how it can benefit the company. The study is carried out as a literature review and a case study. The case study is conducted by interviewing a company that offers quantifying of carbon footprint for companies.

The study reveals that a company can get a lot of different benefits from calculating a carbon footprint and it is the starting point for decreasing emissions. One of the biggest benefits found in the study is the communication and reporting to stakeholders. By quantifying carbon footprint, a company can gain a clear competitive advantage. Also, there will most likely be more restrictions regarding emissions in the future. In this matter the carbon footprint quantification is in key position. Hence, companies should not only focus on the existing demands, but also be prepared for the upcoming restrictions.

The study also reveals issues regarding to carbon footprint quantification. There is variation in definition and quantification of carbon footprint. In quantification, data collection requires a lot of work and time. Also, consumers struggle to find reliable information about the environmental impacts of a product and therefore proper reporting is necessary. One by-product of increasing environmental consciousness is greenwashing. Using standards helps to guarantee reliable and transparent information. Using an external company in carbon footprint quantification ensures that all the necessary aspects are being taken into account all in the quantification.

see all

Subjects:
Copyright information: © Moona Kiistala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/