University of Oulu

”Se haastava tunne on niinku tosi haastava asia tai se on vaikee käsitellä” : oppilas tunteiden kokijana hänelle haastavissa tilanteissa

Saved in:
Author: Ahola, Linda1; Koivukangas, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233143
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ahola; E. Koivukangas, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Väisänen, Anne-Mari
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella alakoulun oppilaiden haastavia tunnekokemuksia ja kouluympäristön merkitystä näiden kokemusten yhteydessä. Lisäksi tarkoituksena on tuoda esille oppilaiden käyttämiä tunnetaitoja näissä kokemuksissa.

Tutkimus on toteutettu fenomenologis-hermeneuttisena tutkimuksena, jossa keskitytään yksilön kokemusten tarkasteluun ja tulkitsemiseen. Tutkimusaineisto koostuu viiden oppilaan teemahaastatteluista, jotka on toteutettu oululaisessa alakoulussa. Kielellisen ilmaisun tukena haastatteluissa hyödynnettiin MAHTI-tunnekortteja ja oppilaiden ottamia valokuvia. Erityisesti tunnekortit toimivat hyvin oppilaiden tunneilmaisun ja keskustelun tukena. Aineiston analyysi on toteutettu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset jakautuivat kahteen pääteemaan: oppilaita haastavat tunnekokemukset ja kouluympäristön merkitys haastavissa tunnekokemuksissa. Oppilaiden kokemuksista nousi esille monenlaisia haastavia tunteita eri tilanteissa koulupäivän aikana. Tulokset osoittavat, että oppilaat käyttivät erilaisia tunnetaitoja tunnekokemusten yhteydessä. Kouluympäristön merkitys näkyi vertaissuhteissa, opettajan toiminnassa ja koulun toimintakulttuurissa. Nämä osa-alueet sisälsivät sekä oppilasta haastavia että tukevia tekijöitä.

Tuloksissa ilmeni haastavien tunteiden tilannesidonnaisuus. Oppilaiden kertomista kokemuksista ilmeni useita erilaisia tunteita, jotka haastoivat oppilasta koulussa. Näissä kokemuksissa korostuivat tunnetaidoista tunteiden tunnistamisen, nimeämisen, ilmaisun ja säätelyn taidot. Haastavissa tunnekokemuksissa ilmeni sekä tunteiden hyväksymistä että välttämistä ja piilottelua. Tuloksissa haasteet vertaissuhteissa sekä empatian taidot nousivat merkitykselliseen rooliin. Tulosten mukaan opettajan tuki tunnetilanteissa sekä luokan ilmapiiri ovat merkityksellisiä. Toimintakulttuurista nousi esille turvallisuuden tunteen kokemusten lisäksi tilanteita, jotka haastoivat oppilasta esimerkiksi koulun käytänteisiin liittyen.

Opettajan taidot kohdata oppilaan tunteet ja tukea oppilasta erilaisissa koulupäivän tilanteissa on merkityksellistä. Tutkimuksen valossa voidaan todeta, että opettajan on tärkeää huomioida oppilaan käyttäytymisen taustalla olevien tunteiden ja tarpeiden vaikutus oppilaan toimintaan eri tilanteissa kouluympäristössä. Toisaalta sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna on tärkeää huomioida luokan ilmapiirin ja koulun toimintakulttuurin vaikutus oppilaan tunnekokemuksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Ahola; Elina Koivukangas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/