University of Oulu

Allianssimallin hyödyt ja eroavaisuudet suhteessa ST-urakkaan

Saved in:
Author: Heikkinen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233159
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Heikkinen, 2022
Publish Date: 2022-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rauhala, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Paljon käytettyjen perinteiset projektin toteutusmuotojen ja Suunnittele ja toteuta -urakan (ST-urakka) haasteet, kuten yhteistyön puute ja kustannusten minimointi on johtanut etsimään uusia projektin toteutusmuotoja. Allianssimalli uutena projektimuotona pyrkii vastaamaan näiden perinteisten toteutusmuotojen haasteisiin yhteistyön lisäämisellä ja riskien yhteisellä jakamisella.

Kandidaatintyössä tutkittiin allianssimallin hyötyjä ja eroavaisuuksia suhteessa ST-urakkaan, sekä sivuttiin niitä hankkeita, joihin allianssimallia voi hyödyntää. Allianssimalli on nopeasti yleistyvä, mutta suhteellisen uusi tapa projektin toteuttamiseen, ja siksi työssä tutkittiin allianssimallin ominaisuuksia ja eroavaisuuksia perinteisempiin projektin toteutusmuotoihin, kuten ST-urakkaan. Työssä tarkasteltiin allianssin käsitettä, perusperiaatteita, projektin vaiheita, sekä projektiallianssin eri käyttökohteita. Allianssimallin hyötyjä ja heikkouksia tarkasteltiin tutkimusten pohjalta ja peilaten allianssin periaatteisiin. Työssä käytiin läpi myös ST-urakan perusperiaate ja sen eroavaisuuksia verrattuna yhteistyömenettelypohjaiseen allianssimalliin.

Allianssimalli on hankkeen toteutuksen takia muodostettu eri hankeosapuolten välinen liitto, jossa heillä on yhteiset tavoitteet. Allianssissa hankeosapuolet jakavat yhdessä projektin riskit osapuolten kesken ja tekevät töitä yhteisessä organisaatiossa saavuttaakseen tavoitteita, jotka ovat yhdessä asetettuja. Allianssissa jaetaan myös yhteiset liiketaloudelliset mielenkiinnonkohteet kaikkien osapuolien kesken.

Työn kirjallisuuskatsauksessa allianssimallin ja ST-urakan huomattiin eroavan toisistaan hanke- ja toteutusmuotojen puitteissa. Projektiallianssitiimin reagointikyky muutostilanteisiin projektin aikana on parempi kuin tavallisissa sopimusmalleissa, kuten ST-urakassa, joissa reagointi on hitaampaa, ja ennalta päätettyyn pohjautuvaa. Huomattiin, että allianssimallissa kannustetaan ideointiin, kun taas perinteisemmissä projektin toteutusmalleissa tähän ei panosteta. Allianssimallin hyödyiksi todettiin esimerkiksi kohonnut laatutaso, lopputuotevaatimukset, positiiviset sosiaaliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset.

Benefits and differences of the alliance model relative to the D&B model

Abstract

The challenges of the long-established traditional forms of contract and the Design and Build (D&B) contract, such as lack of collaboration and minimization of the total cost of the project, have led to the search for new project delivery systems. The alliance model as a new form of project seeks to meet the challenges of these traditional project delivery systems by increasing cooperation and sharing of risks.

In the thesis, the benefits, and differences of the alliance model in relation to the D&B contract were studied, as well as the projects in which the alliance model can be utilized. The alliance model is a high growth but relatively new way to deliver a project, and therefore, the thesis examined the features and differences of the alliance model to more traditional project delivery systems, such as the D&B contract. The study examined the concept of the alliance, the basic principles, the stages of the project, and the different uses of the project alliance. The strengths and weaknesses of the alliance model were examined based on research and reflecting on the principles of the alliance. The basic principle of the D&B contract and its differences compared to the collaborative procedure -based alliance model was also reviewed.

The alliance model is a coalition between different project partners due to the implementation of a project, where they have common goals. In an alliance, the project participants share the risks of the project together and work within a shared organization to achieve goals that are set together. The Alliance also shares common business interests among all parties.

In the literature review of the study, it was found that the alliance model and the D&B contract differed within the framework of project and implementation forms. The ability of the project alliance team to respond to changes during the project is better than in standard project delivery systems, such as the D&B contract, where the response is slower and based on a pre-determined goal. It was noted that the alliance model encourages brainstorming, while the more traditional project delivery systems do not invest in this. The main benefits of the alliance model were identified as increased quality, product requirements, positive social impacts, and environmental impacts.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Heikkinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/