University of Oulu

Inhimillisen pääoman teorian ja henkilöstöjohtamisen yhtäläisyydet

Saved in:
Author: Kujala, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233165
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Kujala, 2022
Publish Date: 2022-06-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pettersson, Henri
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen, mitä inhimillisen pääoman teoriasta tiedetään ja kuinka se vastaa henkilöstöjohtamisen tavoitteisiin ja tehtäviin. Tutkielman tavoitteena on näin ollen kuvata inhimillisen pääoman teoria kattavasti sekä selvittää, kuinka inhimillisen pääoman teorian piirteet ja ominaisuudet tukevat henkilöstöjohtamisen päämääriä. Inhimillisen pääoman teorian ja henkilöstöjohtamisen yhteyttä pidetään aikaisemmassa kirjallisuudessa melko itsestään selvänä, joten pyrin työssäni myös pohtimaan mahdollisia ristiriitoja näiden kahden ilmiön välillä.

Työni ydinteoriana on inhimillisen pääoman teoria, jonka keskiössä on ajatus siitä, että ihminen investoi itseensä muun muassa koulutuksen kautta ja kerryttää näin inhimillistä pääomaa, eli tietoja, taitoja ja asenteita. Esittelen työssäni myös teoriaan liittyvän elinkaarimallin sekä erittelen yleisen ja työpaikkakohtaisen inhimillisen pääoma. Toinen keskeinen käsite on henkilöstöjohtaminen, jolla tarkoitetaan johtamisen osa-aluetta, joka keskittyy henkilöstön määrän ja laadun huolehtimiseen, jotta organisaation menestyminen on mahdollista. Inhimillisen pääoman teorian yhteyttä henkilöstöjohtamiseen tarkastelen erityisesti yrityksen menestymisen sekä henkilöstö osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin kautta.

Tutkielmastani ilmenee, että inhimillisen pääoman teorian ja henkilöstöjohtamisen yhteyttä tukee erityisesti tuottavuusajattelun keskeisyys. Havaitsin myös yhdistävänä tekijänä olevan yhtenäinen näkemys ihmisestä merkittävänä menestystekijänä. Myös hyvinvoinnin merkitys näyttäytyy yhdistävänä tekijä inhimillisen pääoman teorian ja henkilöstöjohtamisen välillä. Kuitenkin teorian ja käytännön suhde näyttäytyy melko heikkona, mikä onkin ehkä suurin yhteensopimattomuus tarkasteltaessa inhimillisen pääoman teorian ja henkilöstöjohtamisen yhteyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Kujala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/