University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen asiantuntijuuden rooli suomalaisen päiväkodin moniammatillisessa työtiimissä

Saved in:
Author: Törmänen, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206233167
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Törmänen, 2022
Publish Date: 2022-06-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Susanna
Mänty, Kristiina
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma tarkastelee varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen asiantuntijuuden rakentumista sekä roolia suomalaisen varhaiskasvatuksen moniammatillisessa työtiimissä integroivan kirjallisuuskatsauksen keinoin. Tavoitteena on muodostaa tutkimustiedon pohjalta varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisesta asiantuntijuudesta yhteenveto, jonka avulla tämän hetken pedagogista asiantuntijuutta voidaan ymmärtää ja kuvata. Tavoitteena on myös selvittää, millainen rooli varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisella asiantuntijuudella on käytännön työssä lapsiryhmän kasvattajatiimissä.

Varhaiskasvatuksen painotus on siirtynyt kaikki tekevät kaikkia mallista eriytyneisiin asiantuntijuuksiin, minkä tarkoituksena on ollut kehittää varhaiskasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta. Laadun perustana varhaiskasvatuksessa nähdään arvot, oppimiskäsitykset sekä pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen opettajalla nähdään olevan erityisesti pedagogiikkaan painottunut asiantuntijuus.

Tutkielmani tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen asiantuntijuus koostuu pedagogisesta osaamisesta, jossa yhdistyvät lapsiryhmän pedagoginen johtajuus, tutkittu teoriatieto, sekä käytännön työssä kehittyvä ammatillisuus. Pedagoginen osaaminen koostettiin erilaisista asiantuntijuuden malleista yhteenvedoksi, joka selkiyttää opettajan eriytynyttä pedagogista asiantuntijuutta. Varhaiskasvatuksen opettajan rooli työtiimissä muotoutuu pedagogisen asiantuntijuuden elementeistä, jotka eroavat moniammatillisen työtiimin muista asiantuntijuuksista. Tutkimustulokset myös osoittavat painotuksen siirtymisen yksilöllisestä asiantuntijuudesta kohti moniammatillista ja jaettua asiantuntijuutta. Tietoa jaetaan asiantuntijuuksien välillä ja näin luodaan uutta tietoa, jotka tukevat yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Myös toisten ammattiryhmien asiantuntijuuksien ymmärtäminen, tunnistaminen ja tunnustaminen nousevat moniammatillisessa yhteistyössä merkityksellisiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Törmänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/