University of Oulu

Opettajan työn ytimessä : ihanneopettajan professionaaliset representaatiot Opettaja-lehdessä vuosina 2015–2019

Saved in:
Author: Ala-Louko, Niko1; Hietala, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206283180
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Ala-Louko; H. Hietala, 2022
Publish Date: 2022-06-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään, minkälaista kuvaa Opettaja-lehti luo ihanteellisesta opettajasta. Tähän hyödynnetään Moscovicin (1961/2008) sosiaalisten representaatioiden teoriaa. Representaatiot ovat sosiaalista todellisuutta rakentavia esityksiä, joilla on vaikutus kohdettaan koskeviin mielikuviin ja asenteisiin. Kuten Martikainen (2019, 2020) toteaa, opettajien kuvaus mediassa toistaa tiettyjä stereotypioita. Samalla representaatiot heijastuvat opettajien ammatti-identiteettiin (Kirby, 2016). Kun representaatiot puretaan auki, helpottuu niiden kriittinen reflektointi ammatillisen kehittymisen välineenä. Jotta representaatiot voidaan havaita tehokkaasti, on ymmärrettävä opettajuuden kompleksisuutta ja sidonnaisuutta ympäröiviin yhteiskunnan ilmiöihin ja kulttuuriin.

Opettaja-lehti on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n julkaisema aikakauslehti. Lehti tavoittaa suuren osan opetusalan ammattilaisista. Laajalevikkisenä ja arvostettuna julkaisuna sillä on myös valtaa opettajuuden määrittelyssä. OAJ tunnetaan opettajien profession puolestapuhujana, minkä voi olettaa edustuvan myös liiton lehdessä. Opettajiin kohdistuvien odotusten lisäksi selvitetäänkin, miten lehden opettajapuhe vastaa teoriakirjallisuuden tarjoamia professionaalisuuden kuvauksia. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisena ihanteellinen opettaja representoituu Opettaja-lehden kirjoituksissa vuosina 2015–2019? 2) Millä tavalla Opettaja-lehden opettajarepresentaatio vastaa profession kuvausta?

Tarkastelujakso sijoittuu nykyisen opetussuunnitelman käyttöönoton ja koronapandemian väliin, vuosikertoihin 2015–2019. Tutkimusaineisto koostuu tuona aikana Opettaja-lehdessä julkaistuista artikkeleista, uutisista ja pääkirjoituksista. Tarkastelu rajattiin alakoulun opettajiin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti aineistolähtöisenä sisällönanalyysina, jonka tukena käytettiin frekvenssejä. Tämän jäsennyksen pohjalta tehtiin lopulliset päätelmät.

Opettaja representoituu Opettaja-lehdessä laajan osaamisen omaavana sosiaalisena professionaalina, jota ajavat eteenpäin innostus työtä kohtaan ja sitoutuminen oppilaan etuun. Tulokset saavat tukea aiemmista teorioista. Uutta on opettajan entistä aktiivisempi yhteiskunnallisuus ja TVT:n hallinta. Opettajuus näyttäytyy lehdessä professiona, suurelta osin Niemen (1995) sekä Niemen ja Kohosen (1995) esittämien kuvausten mukaisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Ala-Louko; Henna Hietala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/