University of Oulu

Hahmotusvaikeudet alakoulussa

Saved in:
Author: Tuunanen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206293185
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tuunanen, 2022
Publish Date: 2022-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan hahmotusvaikeuksien ilmenemistä ja pedagogisia tukikeinoja hahmottamisen tueksi alakouluun. Lisäksi tarkastellaan hahmottamisen käsitettä, koska käsitteen määrittely helpottaa hahmotusvaikeuksien ja niiden vaikutusten ymmärtämistä. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Sen tavoitteena on antaa tietoa hahmotusvaikeuksista opetus- ja kasvatusalalla toimiville ihmisille. Tutkimusaineisto koostuu aiheen keskeisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien tuottamista vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista. Artikkelien lisäksi kirjallisuuskatsaus sisältää myös oppikirjoja ja e-kirjoja sekä kaksi verkkosivustoa, jotka on tuotettu hahmottamisvaikeuksia koskevien hankkeiden yhteydessä.

Hahmotusvaikeuksien kannalta olennainen näkökulma hahmottamiseen on kahden reitin hypoteesi, jonka mukaan silmästä aivoihin tulevan näkötiedon prosessointiin osallistuu kaksi toiminnallisesti erilaista aivoalueiden joukkoa. Toisen reitin tehtäviin kuuluu objektien pysyvien ominaisuuksien tunnistaminen. Toinen reitti prosessoi objektien hetkelliset ominaisuudet suhteessa havaitsijaan sekä osallistuu liikkeiden ohjaamiseen näkötiedon avulla.

Jos oppilaalla on hahmotusvaikeuksia, hänen aivonsa käsittelevät aistihavainnon kautta saatua visuaalista tietoa poikkeavalla tavalla. Tämä aiheuttaa monenlaisia yksilöllisiä haasteita oppilaan tutkiessa erilaisia objekteja sekä oppilaan liikkuessa ja toimiessa visuaalisessa ympäristössä. Oppilaan tuen järjestämisen lähtökohta on oppilaan toiminnallisen näönkäytön havainnointi. Kirjallisuuskatsaukseen sisältyneen aineiston perusteella opettaja voi tukea oppilasta erilaisilla ympäristöön, opetusmenetelmiin ja -materiaaleihin sekä arjen tilanteisiin liittyvillä tukikeinoilla ja apuvälineillä.

Visual-perceptual difficulties in the primary school context

Abstract

This bachelor’s thesis investigates visual-perceptual difficulties and pedagogical means of supporting perception in the primary school context. The concept of perception is also considered because it facilitates the understanding of visual-perceptual difficulties. The thesis has been conducted as a descriptive literature review. It aims to bring visual-perceptual difficulties to the attention of those working in the field of education. The research material consists of peer-reviewed scientific articles written by the key researchers and research groups of CVI. The literature review also includes textbooks and e-books, as well as two websites that have been produced in projects considering visual-perceptual difficulties.

The two-stream hypothesis provides a useful framework for understanding the visual deficits that have been reported in children with visual-perceptual difficulties. Two different streams of brain regions are involved in the processing of visual information that travels from the eye to the brain. One stream processes the enduring features of objects, the other processes the instantaneous properties of objects relative to the observer and participates in the control of actions directed at those objects.

If a student has visual perceptual difficulties, his or her brain processes the obtained visual information in an exceptional way. This poses a wide range of individual challenges in children with CVI when observing different objects or moving and functioning in a visual space. Observing student’s functional use of vision is essential in arranging pedagogical support. Based on the material included in the literature review, teachers can support visual perception by various means related to the classroom environment, teaching methods and materials, and everyday situations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Tuunanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.