University of Oulu

Osallistamisen polku palveluverkkosuunnittelussa : tapaustutkimus Mellunkylän kaupunkiuudistusalue

Saved in:
Author: Väänänen, Veli-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 113
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206293191
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-P. Väänänen, 2022
Publish Date: 2022-06-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Zimmerbauer, Kaj
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Helsingin kaupunki on käynnistänyt uuden kaupunkiuudistuksen mallin, jossa yhtenä pilottialueena toimii Mellunkylä. Kaupunkiuudistuksella pyritään hillitsemään segregaatiokehitystä, edistämään alueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistamaan laadukas täydennysrakentaminen. Mellunkylän kaupunkiuudistusalueen palveluverkkosuunnittelussa Helsingin kaupunki haluaa kiinnittää yhä enemmän huomiota kuntalaisten osallistamiseen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. Palveluverkkosuunnittelun osallistamista toteutetaan toimialakohtaisesti, mihin Helsingin kaupunki tarvitsee muutosta ja kehitystä: yhteistyötä ja yhteisymmärrystä.

Tutkielman tavoitteena on tarkastella Helsingin kaupungin palveluverkkosuunnittelun osallistamiskäytäntöjä sekä niiden kehittämistarpeita etenkin Helsingin kaupungin ja sen eri toimialojen näkökulmista. Erityisesti tavoitteena on saada tietoa siitä, mitä osallistamismenetelmiä Helsingin kaupunki käyttää palveluverkkosuunnittelussa, ovatko menetelmät oikea-aikaisia, riittäviä ja hallittuja ja miten osallistamista palveluverkkosuunnittelussa voitaisiin kehittää. Tutkimuksen aineisto koostui Helsingin kaupungin palveluverkkosuunnittelun ja osallistamisen asiantuntijoille tehdystä kyselystä sekä yhteisistä palavereista. Kyselyaineisto muodosti tutkielmassa kuvaa toimialakohtaisista käsityksistä osallistamisesta ja osallistamismenetelmistä. Analysoin aineiston laadullisella sisällönanalyysillä ja vertasin tuloksia Arnsteinin (1969) osallistamisasteikkoon.

Tulosten perusteella osallistamista palveluverkkosuunnittelussa tulisi kehittää etenkin prosessin alkuvaiheessa, mutta osallisuutta pitäisi saada jokaiseen prosessin vaiheeseen. Osallistamisen tuotoksia pitäisi jakaa tehokkaammin ja koordinoidummin Helsingin kaupungin toimialojen välillä.

Tutkielman tuloksien perusteella osallistamista palveluverkkosuunnittelussa voitaisiin kehittää asiantuntijoiden roolien selkeyttämisellä ja verkostomaisella yhteistyöllä. Palveluverkkosuunnittelun osallistamista voitaisiin edistää myös yhteisellä toimintamallilla, sekä yhteisellä alustalla, jonka kautta eri toimialat voisivat hyödyntää osallistamisen kautta saatuja tuotoksia ja tietoja sekä kyetä ennakoimaan tulevia osallistamistapahtumia. Konkreettisina kehitysehdotuksina nousivat esille palveluverkkosuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä palveluverkkosuunnittelun vuosikello.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veli-Pekka Väänänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/