University of Oulu

Kielenkehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa kuvia hyödyntäen

Saved in:
Author: Kinnunen, Sanna1; Niinimäki, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.2 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206293198
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kinnunen; T. Niinimäki, 2022
Publish Date: 2022-06-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Reviewer: Sirkko, Riikka
Mäntyjärvi, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Lasten kielenkehityksen tukeminen varhaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää. Kieli ja erityisesti vuorovaikutus muiden kanssa nähdään oleellisena osana ihmisyyttä ja osallisuutta. Vuorovaikutus on myös ihmisen yksi perustarpeista. Kielenkehityksen tukemiseen on monia erilaisia menetelmiä, joista yleisimmin käytettyjä ovat muun muassa kuvat, tukiviittomat ja piirtäminen. Tutkimuksessa selvitetään,kuinka usein ja millä tavalla kuvia käytetään varhaiskasvatuksessa kielenkehityksen tukemiseen. Tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, onko kuvien käytössä eroja eri paikkakuntien välillä. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään lapsen kielenkehitystä sekä vuorovaikutuksen haasteita. Keskiössä on erityisesti vuorovaikutuksen tukeminen kuvien avulla, mutta myös muita esteettömän kommunikoinnin (AAC) menetelmiä sivutaan. Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä Facebook-sivuston kautta tammikuussa 2022. Aineistoa kertyi yhteensä 66 vastaajalta, jotka olivat varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Kyselyn vastausten pohjalta halusimme vielä lisää tietoa lasten keskinäisestä kuvin käytöstä. Lähetimme viidelle alkuperäiseen kyselyyn vastanneelle jatkokyselyn lasten keskinäisestä kuvien käytöstä ryhmässä. Kyselyn aineistoa analysoitiin monimenetelmällistä tutkimusta eli kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä sekä sisällönanalyysia hyödyntäen. Tutkimus osoitti, että kuvien käyttö varhaiskasvatuksessa on yleistä ja suurin osa vastaajista käyttää kuvia päivittäin. Vastaajien työskentelypaikkakunta ei näyttänyt vaikuttavan kuvien käyttöön. Kuvien käyttö varhaiskasvatuksessa sisältää tämän tutkimuksen mukaan paljon ryhmän tilojen strukturointia. Kommunikoinnin tukena kuvat kuitenkin usein jäävät hieman suppeammalle käytölle. Kuvilla tuettiin lasten toiminnanohjausta: esimerkiksi strukturoimalla päiväjärjestystä ja ohjeita. Lisäksi kuvittamalla tuettiin toimintatuokioita. Kuvien käyttö näyttäisi olevan sidoksissa siihen, kuinka hyödyllisenä vastaaja piti kuvien käyttöä oman ryhmänsä kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että koulutusta ja ohjausta kaivattaisiin lisää. Myös lasten keskinäinen kuvien käyttö nähtiin tärkeänä.

Supporting language development in early childhood education with a use of images

Abstract

Supporting language development is very important at an early stage. Language, and especially interaction with others, is seen as an essential part of humanity and inclusion. Interaction is also one of the basic human needs. There are many different methods to support language development and the most used are images, baby sign language, and drawing. The focus of this study is to find out how often and in what way images are used to support the child’s language development in early childhood education. The study also aims to answer to the question if the individual’s workplace location affects the use of images at their work at the childhood education or not. The theoretical part of this study discusses language development and challenges of it. This theory is especially focused on the support of the development of the communication when using images, however, other methods used to support communication (AAC) are also touched. This survey was conducted as a Webropol survey at the beginning of the year 2022 and was directed to early childhood professionals in a private Facebook group. The survey included multiple-choice questions as well as open-ended questions, hence the survey material was analyzed using a mixed method analysis model and content analysis. Sixty-six individuals answered the survey. The study shows that the use of images in early childhood education is common, and most of the respondents use images daily. The use of images in early childhood education involves a lot of structuring the group’s facilities. However, in support of communication, images often remain in a slightly narrower use. Pictures were used to support the executive functions in the groups; for example, to illustrate daily program and instructions. Pictures also supported communication during the lessons given to the children. The use of images would seem to be related to how useful the respondent found the use of images within his own group. There were also many indications in the literature that there are a lot of pictures in the groups, but their use remains limited due to the clumsiness of the images. The survey also sought answers to what kind of training or guidance the respondents have received in the use of images. From the responses, it could be noted that more training and guidance would be needed. In the study, the location of the workplace did not appear to affect the use of images. Based on the responses to the survey, we wanted more information on the use of images by children. We sent a follow-up survey to five respondents of the original survey regarding to the use of images by children. We received four responses to this survey, all of which highlighted the use of images in play situations. Respondents saw the mutual use of images by children to be important.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Kinnunen; Tiina Niinimäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/