University of Oulu

Oppilaan myönteisen kehonkuvan tukeminen koululiikunnassa

Saved in:
Author: Huhtanen, Emmanoora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206303201
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Huhtanen, 2022
Publish Date: 2022-06-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Kehonkuva on moniulotteinen kokonaisuus, johon kuuluvat ihmisen ajatukset, tunteet, havainnot ja kokemukset omasta kehosta. Kehonkuvan kehittyminen alkaa jo kohdussa ja sen muodostuminen jatkuu syntymisen jälkeen yhteydessä muihin ihmisiin ja ympäristöön. Kehonkuvan muodostumiseen vaikuttavat monet asiat niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin osa-alueella, jonka vuoksi se on käsitteenä kompleksinen. Kehonkuvasta voi muodostua kokemusten ja tunteiden kautta kielteinen tai myönteinen.

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka opettaja voi tukea oppilaan myönteisen kehonkuvan muodostumista koululiikunnassa. Kandidaatin tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jonka olen koonnut hyödyntämällä aiempaa tutkimustietoa käyttäen kansainvälisiä ja kotimaisia lehtiartikkeleita sekä muita tieteellisiä teoksia.

Tutkielmani osoitti, että opettaja voi tukea oppilaan myönteistä kehonkuvaa koululiikunnassa huolehtimalla hyvästä ilmapiiristä, antamalla pätevyyden kokemuksia, kiinnittämällä huomiota omaan kehopuheeseen sekä kannustamalla ja antamalla positiivista palautetta. Lisäksi opettajalle tulee koululiikunnassa vastaan kehonkuvaan vaikuttavia tilanteita, jolloin hänen tulee tiedostaa ja ottaa huomioon oppilaiden katsomuksia, sukupuolen moninaisuutta sekä oppilaille epämukavia pukuhuone-, suihku- ja uintitilanteita. Tiedostamalla nämä tilanteet, opettaja voi ennaltaehkäistä kielteistä kehonkuvaa ja tukea oppilaan myönteistä suhtautumista omaan kehoonsa.

Supporting student’s positive body image in physical education

Abstract

Body image is a multidimensional entirety that contains human’s thoughts, feelings, observations, and experiences of their own body. The development of body image begins already to build up in the uterus and it continues to develop after birth through connections with others and the environment. Many things affect the formation of body image in physical, mental, and social aspects. That is why it is a complex concept. Body image can become negative or positive through experiences and emotions.

The purpose of this bachelor’s thesis is to find out what teachers can do to support positive body image in physical education. This bachelor’s thesis is implemented as a literature review which I have compiled using previous research data.

The results showed that a teacher can support students’ positive body image in physical education by creating good atmosphere, providing experiences of competency, paying attention to own body talk and encouraging and giving positive feedback. In addition, the teacher encounters situations that affect the body image in physical education, when the teacher must be aware and take into account students’ views, gender diversity, and uncomfortable situations for students like changing room, shower, and swimming situations. By being aware of these situations the teacher can prevent negative body image and support students’ positive body image.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmanoora Huhtanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/