University of Oulu

Sähkö- ja hybridiautojen paloturvallisuus

Saved in:
Author: Hiltunen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207013217
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hiltunen, 2022
Publish Date: 2022-07-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Niskanen, Perttu
Description:

Tiivistelmä

Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti myös Suomessa. Sähköautoissa käytetyt litiumioniakut ovat termisesti ja sähköisesti melko epästabiileja. Kun niitä kootaan sähköautojen suuriksi akkupaketeiksi, vaativat ne tarkasti suunnitellun ohjausjärjestelmän, joka vastaa akuston turvallisesta toiminnasta. Väärinkäytön tai valmistusvian seurauksena akusto voi kuitenkin syttyä tuleen vakavin seurauksin. Siksi sähköautojen paloturvallisuus on alkanut herättää huolta ihmisten keskuudessa.

Myös pelastusalan näkökulmasta sähköautopalot ovat varsin uutena ilmiönä haasteellinen. Jos akusto on osallisena autopalossa sen lähellä työskentely voi olla riskialtista suihkuliekkien tai heitteiden takia. Palavaa akustoa voi olla haasteellista sammuttaa, koska se on usein sijoitettu auton pohjaan ja suojattu vahvasti, miksi veden saaminen akustolle on vaikeaa. Lisäksi litiumioniakuston palo tuottaa runsaasti hengenvaarallisia kaasuja ympäröivään ilmaan.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää sähkö- ja hybridiautojen paloturvallisuuden nykytilaa Suomessa. Työssä perehdyttiin sähkö- ja hybridiautojen tekniikkaan yleisesti, sähköautojen syttymismekanismeihin ja palavan sähköauton sammutukseen. Lisäksi tarkasteltiin Suomen autopalotilastoja ja arvioitiin sähkö- ja hybridiautojen paloturvallisuuden kehitystä tulevaisuudessa. Tietoa aiheesta etsittiin kirjallisista lähteistä.

Tarkoituksenmukaisessa käytössä sähkö- ja hybridiautot ovat turvallisia ja paloriski on hyvin pieni. Sähköautojen tekniikka myös kehittyy jatkuvasti paloturvallisempaan suuntaan. Sähkö- ja hybridiautojen määrän kasvaessa Suomessa jatkuvasti on todennäköistä, että myös sähköautojen paloja tulee olemaan enemmän tulevaisuudessa. Akuston aggressiivinen ja pitkäkestoinen palo voi aiheuttaa vaaran ihmisille ja lähettyvillä olevalle omaisuudelle. Pelastustoimi on jatkuvasti varautuneempi sähköautojen paloihin, mutta parempia tekniikoita ja sammutusvälineitä tarvitaan edelleen.

Fire safety of electric and hybrid vehicles

Abstract

The number of electric and hybrid cars is currently growing strongly in Finland as well. Lithium-ion batteries used in electric cars are thermally and electrically quite unstable. When battery cells are assembled as large battery packages for electric cars, they require a precisely designed control system. However, as a result of misuse or manufacturing failure, the battery can catch fire with grave consequences. Therefore, the fire safety of electric cars has raised concerns among people.

From the point of view of the rescue industry, electric car fires are also a challenge as a new phenomenon. If the battery participates in a car fire, working close to it can be risky because of shower flames or throws. It can be challenging to extinguish a combustible battery because it is often located in the bottom of the car and it is strongly protected, which is why it is difficult to get water to the battery. In addition, lithium-ion battery fire produces high levels of life-threatening gases into the surrounding air.

The aim of this bachelor’s thesis was to study the current state of fire safety for electric and hybrid cars in Finland. The work involved familiarization with the technology of electric and hybrid cars, the ignition mechanisms of electric cars and the extinguishing of burning electric cars. In addition, Finnish automobile fire statistics were examined and future fire safety developments for electric and hybrid cars were assessed. Information on the subject was searched from written sources.

In appropriate use, electric and hybrid cars are safe, and the risk of fire is very low. The technology of electric cars is also constantly evolving in a more fire-safe direction. As the number of electric and hybrid cars continues to grow in Finland, it is likely that there will also be more electric cars fires in the future. Aggressive and long-lasting fire of the battery pack can pose a danger to people and nearby property. The rescue effort is even more prepared for electric car fires, but better technologies and extinguishing equipment are still needed.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Hiltunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/