University of Oulu

Joukkoliikenne Rovaniemen yleiskaavaprosessissa

Saved in:
Author: Pyhäjärvi, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.9 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207173257
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Pyhäjärvi, 2022
Publish Date: 2022-07-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Zimmerbauer, Kaj
Reviewer: Prokkola, Eeva-Kaisa
Antikainen, Harri
Description:

Tiivistelmä

Kestävä liikkuminen ja kestävien liikkumismuotojen edistäminen on osa nykymaailmaa ja täten osa myös nykyistä suunnittelukenttää maankäytön ja liikenteen osalta. Pro gradu- tutkielmassa tarkastellaan joukkoliikenteen suunnittelua ja sen edellytyksiä sekä vaatimuksia, ja pyritään sitomaan nämä maantieteellisen teorian kautta maankäytön ja liikenteen suunnittelun kontekstiin.

Tutkielman aihepiiriä lähestytään kansainvälisen ja kansallisen teoreettisen sekä ohjeellisen kirjallisuuden kautta. Tämän jälkeen aihetta tutkitaan empiirisesti Rovaniemen kaupungin yleiskaavan päivityksen kontekstissa ja mukaan otetaan Rovaniemen kaupunkiin sidonnaiset paikkatietotarkastelut, joista osa on jo olemassa olevia ja laajaltikin käytettyjä, mutta tutkielmassa on pyritty tuomaan myös uusia tarkastelutapoja esille maankäytön ja liikenteen suunnittelua varten. Aineistoina paikkatietotarkasteluissa on käytetty muun muassa Maanmittauslaitoksen rakennustietokantaa, Digiroad-aineistoa, OpenStreetMapin tieverkkoa,Tilastokeskuksen väestötietoruutuja sekä Rovaniemen kaupungin joukkoliikenteen GTFS-dataa. Uusia tarkasteluita pyrittiin luomaan eritoten yleiskaavoitusta ajatellen vertailemalla eri asuinalueiden rakennuskantaa, läpi kulkevaa joukkoliikennelinjastoa sekä väestötietoja toisiinsa. Täten yleiskaavoittajalle annetaan parempaa lähtötietoa siitä, millaisilla alueilla on edellytyksiä paremmalle joukkoliikenteelle, tai miten sellaisia edellytyksiä voidaan luoda, tai mistä syistä niitä ei voida luoda. Toisena tarkastelumuotona tähän lisättiin vielä vertailut siitä, millaisille alueille menestyvät joukkoliikenteen pysäkit sijoittuvat tietyillä asuinalueilla.

Keskeisimpinä tuloksina tutkielmassa nousi esille väestöntiheyden merkitys joukkoliikenteen suunnittelussa, ja ylipäätään kaupungin joukkoliikenteen mahdollistamisessa. Tähän vaikuttaa olennaisesti tutkielmassa käsitelty rakennuskanta, yhdyskuntarakenne ja sen eheyttäminen täydennysrakentamisella. Tulosten perusteella voidaan todeta se, että nykytilanteessa joukkoliikenteen pääedellytyksiä on tarpeeksi tiheä väestörakenne, sen ympärille rakentuva yhdyskuntarakenne ja väestön asenteet kestävää liikkumista kohtaan. Näihin tavoitetiloihin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi näillä uusilla esille tuomillani menetelmillä yleiskaavoituksen piirissä. Esille tuodut mittarit luotiin tukemaan yleiskaavan päivitystyötä Rovaniemellä. Verrokkikaupungin avulla pyrittiin tuomaan esille työssä sovellettujen tarkastelutapojen sovellettavuus joukkoliikenteen suunnittelussa Suomessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Pyhäjärvi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/