University of Oulu

Plate rolling mill flow development

Saved in:
Author: Tihinen, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202207203273
Language: English
Published: Oulu : J. Tihinen, 2022
Publish Date: 2022-07-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Larkiola, Jari
Niskanen, Jari
Reviewer: Larkiola, Jari
Niskanen, Jari
Description:

Abstract

The purpose of the work was to define problem areas in terms of the flow of plate production that are within the scope of production planning during the times of low slab level. In order to achieve this goal, the aim was to study the different stages of plate production. Taking into account the production planning operations and the production itself from the steel plant to the plate rolling mill was an essential topic. Numerous personal interviews, interpretation of production data and illustrating information and material flows were the basis of the empirical work. The work sought to identify problems and produce relevant additional information to support the production planning.

Lean tools were used to identify the problems and the visual illustrations were made with Microsoft Excel and the diagram drawing software Draw.io. One conclusion is that during the times of low slab level, the importance of prioritizing the right production is emphasized. Production planning’s ability to contribute to production flow can be enhanced. The ability to plan and prioritize strands whose contents in terms of cutting routes best balances each other. Strands planned in this way are in a better position to create a rolling cycle that causes less congestion. The most significant improvement suggestions are add-ons for the planning software, which help production planning to prioritize the right strands and a new operating model for the sequence planning. The working methods are generally applicable to production lines and processes. The results themselves consist of the output from this particular point in time and the specific situation in the production chain; therefore, they are not applicable for general use.

Levyvalssaamon virtauksen parantaminen

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena oli määritellä matalaan aihiovarastotasoon liittyviä tuotannonsuunnittelun vaikutuspiirissä olevia levytuotannon virtausta rajoittavia ongelma-alueita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi oli tutkittava laajasti levytuotannon eri vaiheita. Keskeisenä aiheena oli tuotannon suunnittelutoimintojen ja itse tuotannon kattava tutkiminen ja mallintaminen. Työn empiirisen osion perustana olivat lukuisat henkilöhaastattelut, tuotantodatan tulkinta sekä informaatio- ja materiaalivirtojen havainnollistaminen. Työssä myös pyrittiin nostamaan tuotannonsuunnittelun kykyä tunnistaa havaittuja ongelmia varhaisemmassa vaiheessa.

Ongelmien tunnistamiseen käytettiin Lean-työkaluja. Visuaaliset havainnollistukset tehtiin Microsoft Excel ohjelmalla ja Draw.io kaavionpiirustusohjelmalla. Levyvalssaamon virtauksen kannalta oleellista kyky suunnitella ja priorisoida sellaisia sulatuksia, joiden sisältöjen leikkaustapakohtaiset osuudet tasapainottavat parhaiten toisiaan. Sillä tavalla suunnitelluista ja priorisoiduista sulatuksista on nykyistä paremmat edellytykset luoda sellaista valssausjaksoa, joka aiheuttaa nykyistä vähemmän ruuhkaa. Yhdeksi johtopäätelmäksi saatiin, että oikean tuotannon ja tekemisen merkitys korostuu matalan aihiovarastotason aikana. Tuotannonsuunnittelun kykyä myötävaikuttaa virtaukseen voidaan nostaa. Merkittävimpiä kehitysehdotuksia ovat sulatuksien priorisointia helpottavien suunnitteluohjelmistojen lisäosat ja uuden toimintamallin luonti valssausjakson suunnitteluun. Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät soveltuvat yleisesti tuotantolinjoille ja prosesseille. Tulokset itsessään ovat tuotos tietyn ajankohdan ja tuotantoketjun tilanteesta eivätkä siksi sovellu yleiseen käyttöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Tihinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.