University of Oulu

Kolarin markkinakentän tulisijat paikallisen rakennusperinteen valossa

Saved in:
Author: Savilakso, Sirpa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.6 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208013290
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Savilakso, 2022
Publish Date: 2022-08-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Anna-Kaisa
Äikäs, Tiina
Reviewer: Nurmi, Risto
Salmi, Anna-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani aiheena on Kolarin markkinakentän tulisijajäännökset ja niiden merkitykset paikallisen rakennusperinteen valossa. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Kolarin markkinakentän tulisijoja, millaisia puretut tulisijat olivat ja miten ne oli rakennettu.

Tutkimuksessa on käytetty aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua ja aineiston analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysia sekä aineiston teemoittelua eri aihepiireittäin. Haastattelin tutkimustani varten kahdeksan henkilöä ja toisena tutkimusaineistonani oli markkinakentän vuoden 2018 kaivausten perusteella kaivausraportti, arkeologinen aineisto. Lisäksi dokumentoin Sieppijärven kotiseutumuseon tulisijan. Haastattelujen, kaivausraportin tulosten ja tulisijan dokumentoinnin perusteella tutkimustuloksista selvisi, että Kolarin alueen tulisijat ovat rakennettu perinteiseen kolarilaiseen tyyliin luonnonkivistä ja savesta lisäämällä hiekkaa muurauslaastin joukkoon. Muurauksen suoritti yleensä muurari, jolla oli kokemusta luonnonkivillä muuraamisesta.

Tutkimuksen mukaan Kolarin markkinakentän ja Kolarin seudun ihmisille tulisijat ovat olleet merkittävässä roolissa aikoinaan 1800–1900-luvuilla. Tulisijat ovat toimineet valontuojina, lämmöntuojina sekä mahdollistaneet ruoanlaiton. Tulisijat ovat toimineet myös sosiaalisten suhteiden ylläpitäjinä, tulisijaa kuvattiin talon sydämeksi. Markkinakentällä tulisijat ovat olleet tärkeässä asemassa, koska markkinatuvat olivat vain väliaikaisessa käytössä osan vuodesta ja tulisijoja lämmitettiin vain silloin, kun niissä asuttiin markkinaväen voimin. Tulisijat ovat samoin markkinatuvissa mahdollistaneet lämmön, valon ja ruuanlaiton.

Tutkimuksesta selvisi myös, että kansanusko on vaikuttanut merkittävällä tavalla ihmisten elämässä 1800–1900-luvun vaihteessa Kolarin alueella. Kansanusko ilmeni niin, että perustuskätköesineillä haluttiin tuoda onnea rakennuksille ja suojautua pahoilta voimilta vastaan. Puretun markkinakentän tulisijajäännöksistä löytyi kirves, joka on todennäköinen perustuskätköesine. Lisäksi selvisi, että kolikot ovat olleet yleisin perustuskätköesine, niitä on piilotettu talon kurkihirren alle tuomaan onnea.

Fireplace remains in the Kolari market area in the light of local building tradition

Abstract

The topic of my dissertation is the fireplace remains of the Kolari market area and their significance in the light of the local building tradition. The purpose of the study is to look at the fireplaces in the Kolari market area what the demolished fireplaces were like and how they were built.

Thematic interviews have been used as the data collection method, and data-based content analysis has been used as the data analysis method, as well as thematic planning of the data by different topics. For my research, I interviewed eight people and my second research material was an excavation report based on the 2018 excavations in the market field, archaeological material. In addition, I documented the fireplace of the Sieppijärvi Local History Museum. Based on the interviews, the information in the excavation report and the documentation of the fireplace, the research results showed that the fireplaces in the Kolari area were built in the traditional Kolar style from natural stone and clay by adding sand to the masonry mortar. Masonry was usually carried out by a mason with experience in masonry with natural stones.

According to the study, fireplaces have played a significant role for people in the Kolari market area and the Kolari region, in the 19th and 20th centuries. Fireplaces have acted as lighters, heaters, and cooking. Fireplaces have also served as maintainers of social relations; it was described as the heart of the house. In the market field, the importance of fireplaces has been emphasized, as the market rooms were only in temporary use for part of the year and the fireplaces were heated only when they were inhabited by market forces. Fireplaces have also made heat, light and cooking possible in marketplaces.

The study also revealed that folk religion has had a significant impact on people’s lives at the turn of the 19th and 20th centuries in the Kolari region. Folk religion manifested itself, in the fact that the objects of the foundation were to bring happiness to buildings and to protect oneself from evil forces. An ax was found in the remains of a fireplace in a demolished marketplace, which is a probable foundation cache. In addition, it turned out that coins have been the most common foundation cache, they have been hidden under the cuckoo log to bring good luck.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sirpa Savilakso, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/