University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuus tiimityössä

Saved in:
Author: Reku, Nora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208093302
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Reku, 2022
Publish Date: 2022-08-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on tarkastella varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuden rakentumista tiimissä sekä tutkia, miten opettajan asiantuntijuus näyttäytyy osana varhaiskasvatuksen tiimityötä. Tarkoituksena on ensin kuvata, millaista varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuus on, miten se rakentuu tiimissä ja mitkä tekijät voivat vaikuttaa siihen tähän prosessiin. Tämän jälkeen selvitän, miten tämä opettajan asiantuntijuus voi näyttäytyä osana arjen tiimityötä.

Varhaiskasvatuksen opettaja toimii oman tiiminsä pedagogisena johtajana päiväkotiryhmässä ja tämä edellyttää häneltä asiantuntevaa toimintaa. Asiantuntijuus on moniulotteinen käsite ja sitä voidaan määritellä monella tapaa. Asiantuntijuus nähdään usein jonkin alan erityisosaamisena, joka muodostuu kokemuksen, koulutuksen ja itsereflektion kautta. Yleisesti tiimityöllä tarkoitetaan työyhteisöä, joka muodostuu useammasta kuin yhdestä jäsenestä ja jokainen työskentelee yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee lähes aina tiimissä ja varhaiskasvatuksessa tiimi koostuu eri ammattikuntien edustajista.

Tulokset osoittavat, että opettajalta vaaditaan korkeakoulututkinto ja hänellä pitää olla hallussaan monia varhaiskasvatukseen ja opettajan työnkuvaan liittyviä tietoja ja taitoja. Asiantuntijuuden rakentumisessa nousi esiin osaaminen, reflektiivisyys ja relationaalisen asiantuntijuuden käsite. Asiantuntijuuden ja tiimityön välillä varhaiskasvatuksessa tunnistettiin useita yhteyksiä. Opettajan asiantuntijuus voi näyttäytyä tiimissä esimerkiksi tiimin ohjaamisessa, työnjaossa ja vuorovaikutuksessa. Lisäksi se voi vaikuttaa tiimin toiminnan ammatillisuuteen sekä jäsenten työhyvinvointiin.

Tämä tutkielma on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena. Sen avulla tutkimuksen aihetta voidaan kuvata mahdollisimman laajasti monipuolisen aineiston avulla. Teoreettisessa viitekehyksessä avaan varhaiskasvatuksen opettajan ammattia sekä asiantuntijuuden ja tiimityön käsitettä. Näiden tutkimusaiheen olennaisten käsitteiden rajaaminen ja ymmärtäminen on tutkimuksen tulosten ymmärtämisen kannalta tärkeää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nora Reku, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.