University of Oulu

”Tätä työtä voisi tehdä kellon ympäri eikä sekään riittäisi” : luokanopettajien käsityksiä työtehtävistä ja ajankäytöstä työssään

Saved in:
Author: Saarela, Ella-Mari1; Suutarinen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208113304
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-M. Saarela; J. Suutarinen, 2022
Publish Date: 2022-08-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Körkkö, Minna
Description:

Tiivistelmä

Viime aikoina luokanopettajien työmäärä ja työssä jaksaminen ovat olleet yleisiä puheenaiheita. Mediassa ja keskusteluissa on kuvailtu opettajien kokevan työnsä olevan kuormittavaa ja siihen on havaittu kohdistuvan monenlaisia paineita ja vaatimuksia eri suunnilta. Koulun toiminta on myös laajentunut yhä enemmän perinteisen koulumiljöön ulkopuolelle, joten ihmisillä voi olla eriäviä käsityksiä siitä, mikä koulun tai opettajan vastuualueisiin todella kuuluu, sillä työtehtävien kirjo on hyvin laaja. Näistä syistä opettajien olisi tärkeää tunnistaa, mihin he voivat työn rajansa piirtää.

Tässä tutkimuksessa keskitymme tutkimaan luokanopettajien käsityksiä työtehtäviensä painottumisesta ja sitä, miten opettajan työaika jakaantuu näiden työtehtävien välillä. Selvitämme opettajien näkemyksiä omasta ajanhallinnastaan, sekä millaisia ratkaisuehdotuksia heillä on tarjota ajankäytön haasteisiin. Tutkimus toteutetaan fenomenografisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä hyödynnetään kyselylomaketta.

Luokanopettajan työ on Suomessa melko autonomista, joten myös omasta suoriutumisesta ja jaksamisesta on pidettävä itse huolta. Tämän tutkimuksen tuloksissa nähdään, että opettajien työssä suoriutumiseen ja jaksamiseen vaikuttavat monet rakenteelliset ja kontekstuaaliset tekijät, mutta hyvällä ajanhallinnalla siihen voidaan jotenkin myös itse vaikuttaa. Tutkimuksestamme käy ilmi, että moni opettaja kokee riittämättömyyden tunteita työssään. Näyttää siltä, että työhön halutaan panostaa paljon, mutta aikaa tai resursseja ei kuitenkaan ole riittävästi käytettävissä. Kun työpäivät pitkittyvät jatkuvasti, voi opettajan jaksaminen taas heikentyä.

Tällä tutkimuksella voi olla annettavaa opettajille, sillä omaa työtä ei välttämättä tule tarkasteltua tai kyseenalaistettua. Lisäksi he, jotka haluavat ymmärtää nykypäivän opettajan ammattia syvemmin, voivat saada uusia näkökulmia tämän tutkimuksen avulla. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää pohtia, miten opettajia voidaan tukea paremmin pitämään yllä kasvatuksen ja opetuksen laatua, jota suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella-Mari Saarela; Jenna Suutarinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/