University of Oulu

Koirat koulussa : diskurssianalyysi Opetushallituksen ohjeistuksesta koira-avusteiselle toiminnalle oppilaitoksissa

Saved in:
Author: Väisänen, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208113307
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Väisänen, 2022
Publish Date: 2022-08-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tammi, Tuure
Reviewer: Tammi, Tuure
Saari, Maria
Description:

Tiivistelmä

Eläinavusteisella työskentelyllä tarkoitetaan eläinten kanssa suoritettavaa toimintaa. Sen päämäärä on laaja henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamisesta vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Se jaetaan neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat eläinavusteinen toiminta, terapia, pedagogiikka ja valmennus. Tutkimukseni keskittyy koira-avusteiseen pedagogiikkaan. Sillä tarkoitetaan suunniteltua, tavoitteellista ja ammattimaista opetusta. Sen on osoitettu vaikuttavan positiivisesti oppilaiden oppimismahdollisuuksiin, kokonaisvaltaiseen käyttäytymiseen ja sosiaalisiin taitoihin. Koira-avusteisen pedagogiikan avulla pystytään vähentämään ahdistuneisuutta sekä lisäävän haluttua käyttäytymistä, itsetuntoa ja innokkuutta. Sen avulla voidaan harjoitella empatiakykyä, vastuunottoa ja kunnioitusta muita kohtaan.

Tutkimuksessa aineistona käytän Opetushallituksen laatimaa ohjeistusta koira-avusteisesta toiminnasta oppilaitoksille. Se on tehty yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n, Koirat kuntoutus- ja kasvatustyössä ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n sekä koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia diskursseja aineistossa muodostuu ja millaisia subjektipositioita aineistossa tuotetaan opettajan, oppilaan ja koiran näkökulmista. Aineistosta tunnistin neljä diskurssia, jotka ovat arvo-, terveys ja hyvinvointi -, turvallisuus- sekä soveltuvuusdiskurssi. Subjektipositioita löytyi useita. Opettajasta tuotettiin kolme subjektipositiota, jotka ovat ”tiedonvälittäjä”, ”vastuunkantaja” ja ”selvittelijä”. Oppilaasta tuotetut subjektipositiot ovat ”ei terve”, ”kohde” ja ”iloinen lapsi”. Koirasta tuotettiin viisi subjektipositiota, jotka ovat: ”haittaesine”, ”soveltuvaesine”, ”hyvinvoiva”, ”ammattilainen” ja ”ilon tuoja”.

Diskurssianalyysitulokset viittaavat Opetushallituksen ohjeistuksessa huomion kiinnittyvän oppijoiden oikeuteen oppia. Koiran käyttöä pidetään toissijaisena opetusmetodina, jota opettaja hyödyntää. Koirasta puhutaan opettajan pedagogisena työvälineenä ja esineenä, jonka soveltuvuutta testataan. Siitä puhutaan myös ilon ja läheisyyden tuojana. Lisätutkimusta olisi hyvä tehdä koiran näkökulmasta. Esimerkiksi siitä, miten oppilaat vaikuttavat koiraan ja sen hyvinvointiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Väisänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/