University of Oulu

Päiväkodin lukuhetket lukemisen valmiuksien tukijana ja lukuinnon herättelijänä

Saved in:
Author: Jauhonen, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208153311
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Jauhonen, 2022
Publish Date: 2022-08-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassani tarkastelen sitä, miten päiväkodin lukuhetket tukevat lukemisen valmiuksia ja herättelevät lukuintoa sekä tuon esiin keinoja, joilla varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea ja ylläpitää lukuintoa. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten päiväkodin lukuhetket vaikuttavat lapsen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen kehittymiseen? Ja 2) Miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea ja ylläpitää lukuintoa? Tutkielmani tavoitteena on tuottaa lisää tietoa lapselle lukemisen merkityksestä etenkin kasvatusalan ammattilaisten, mutta myös huoltajien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden keskuudessa. Tutkielmani avulla toivon voivani rohkaista ihmisiä lukemaan enemmän sekä itse, jolloin lapsi saa mallia lukevasta aikuisesta että ääneen lapsille.

Tutkielmani on toteutettu kuvailevana, integroivana kirjallisuuskatsauksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkielmani aineisto koostuu aiheeseeni liittyvien aiempien kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten tärkeimmistä tuloksista, joita olen käsitellyt esimerkiksi yhdistelemällä, vertailemalla ja johtopäätöksiä esittämällä.

Tutkielmani tulokset osoittavat, että luettaessa lapselle ääneen hän hahmottaa puhutun ja kirjoitetun kielen välisen yhteyden sekä oivaltaa länsimaisen lukusuunnan. Ääneen lukeminen myös kasvattaa ja monipuolistaa lapsen sanavarastoa paljon nopeammin kuin lapsen, jolle ei lueta ja lisäksi lukeminen vaikuttaa ennakointitaitojen kehittymiseen positiivisesti. Lukuinnon tukemisessa ja ylläpitämisessä opettajan antama esimerkki sekä lukemisesta, kirjallisuudesta että omista lukukokemuksista keskustelemisestakin näyttää olevan keskeisessä roolissa. Muita lukuintoa tukevia ja ylläpitäviä keinoja ovat esimerkiksi ääneen lukemisen elävöittäminen, lukemiseen virittävän oppimisympäristön luominen sekä lukukaverin kanssa lukeminen. Tulosten mukaan Suomessa ei ole havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lukutaidon kehityksen ja päiväkodissa vietetyn ajan välillä. Kuitenkin KARVI:n raportin mukaan vain puolet tutkimuksen päiväkodeista kertoi ääneen lukemisen olevan päivittäistä. Vaikuttaisikin todennäköiseltä, että yhteys voisi vahvistua, mikäli lukemisen valmiuksien tukemiseen panostettaisiin päiväkotien arjessa vahvemmin. Tämä osoittaa, että aihetta olisi hyvä tutkia lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Jauhonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/