University of Oulu

Opettajaidentiteetin rakentuminen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa

Saved in:
Author: Toppinen, Heini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208163313
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Toppinen, 2022
Publish Date: 2022-08-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen opettajaidentiteetin rakentumista varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena eli aiempia tutkimustuloksia yhteen kokoamalla. Opettajaidentiteetin rakentuminen on yksi opettajankoulutuksen tärkeimmistä tehtävistä. Opettajaidentiteetti pitää sisällään ammatillisen ja persoonallisen puolen. Etenkin opettajaidentiteetin persoonallista puolta pidetään tärkeänä, sillä varhaiskasvatuksen opettajan työ vaatii luovuutta, persoonallisuutta ja kykyä tarkastella omia arvoja ja uskomuksia. Muuttuva työelämä edellyttää lisäksi joustavaa ja muutoksiin kykenevää opettajaidentiteettiä.

Opettajaidentiteetin rakentuminen opettajankoulutuksessa ei ole yksiselitteistä sillä ensinnäkin käsitykset opettajana olemisesta eivät ole välttämättä kaikilta osin yhteneväisiä. Opettajan työ on kulttuurisesti määrittyvää eli yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat opettajan työhön ja siinä oleviin sisältöihin sekä myös opettajaidentiteetin rakentumiseen. Kaikenlainen epävakaus yhteiskunnassa ja muutokset työelämässä vaikuttavat siis niin ikään opettajaidentiteetin vakauteen. Opettajaidentiteettiä voidaan kuitenkin tukea muun muassa narratiivisten metodien avulla. Narratiivisten metodien hyöty opettajaidentiteetille on osoitettu monissa tutkimuksissa. Narratiivisen metodin avulla opettajaidentiteettiä on mahdollista eheyttää. Lisäksi narratiivisten metodien avulla voidaan lisätä muun muassa itsevarmuutta, toimijuutta, ymmärrystä itsestä ja muista sekä sitä kautta uusien toimintatapojen löytämistä työhön.

Opettajaidentiteetin avulla työstä voi löytää syvempää tarkoitusta, mikä luo vuorovaikutukselle syvyyttä. Työstä voi löytää myös nautintoa ja mielekkyyttä flow:n avulla. Flow tarkoittaa sellaista tilaa, jossa ihminen on niin uppoutunut tekemiseen, että aika tuntuu kulkevan kuin itsestään ja tekeminen vie mukanaan. Flow:n avulla opettajaidentiteettiä on mahdollista monipuolistaa, sillä jokaisen flow kokemuksen jälkeen käsitys itsestä ja siitä mihin uskoo pystyvänsä, laajenee. Flow:n avulla voidaan tuoda ratkaisuja opettajan työssä ilmeneviin mahdollisiin haasteisiin. Flow nimittäin lisää aktiivisuutta toimia haastavissa tilanteissa. Aktiivisuus puolestaan lisää tyytyväisyyttä ja nautinnollisuutta työssä. Flow:lla on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja onnellisuuden kokemisessa. Lisäksi flow lisää stressin- ja paineensietokykyä. Flow antaa uudenlaisen näkökulman opettajaidentiteetille, sillä flow:ssa yhdistyy parhaimmillaan juuri se, mitä opettajankoulutuksella pyritään tuottamaan. Flow:n avulla opettajaidentiteettiä on mahdollista laajentaa sekä lisätä opettajan halua tarttua erilaisiin haasteisiin sekä kehittää itseään

see all

Subjects:
Copyright information: © Heini Toppinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/