University of Oulu

Rakennushankkeen suorituskykymittariston kehittäminen

Saved in:
Author: Manninen, Severi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.8 MB)
Pages: 144
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208163319
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Manninen, 2022
Publish Date: 2022-08-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Description:

Tiivistelmä

Suorituskykymittaristo on projektin ohjausjärjestelmän osa ja projektinjohdon työkalu, joka pyrkii antamaan käyttäjälleen reaaliaikaisen ja ennustettavan tiedon projektin päätöksenteon tueksi. Rakennusteollisuudessa suorituskykyä on tutkittu ja mitattu useamman vuosikymmenen ajan. Rakennushankkeen suorituskyvyn mittaaminen on kuitenkin perustunut laajalti vain taloudellisiin ja suorituskykyä ei ennustavasti mittaaviin mittareihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää rakennushankkeen suorituskyvyn mittaamista erityisesti yhteistoiminnallisen hankkeen näkökulmasta.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat suorituskykymittariston kehitysprosessin kuvaus, kokoelma kirjallisuudesta esiintyvistä mittaristoista ja suorituskykymittariston luominen tutkimuksenaineiston perusteella. Tutkimus keskittyi kolmeen yhteistoiminnalliseen allianssihankkeeseen ja sen tärkeimpien sidosryhmien kokemuksiin rakennushankkeen onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöistä. Tutkimuksen aineiston kerääminen toteutettiin tapaustutkimuskohtaisilla haastatteluilla. Jokaisen haastattelun tuloksena tuotettiin systemaattinen malli rakennushankkeen onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöistä ja niiden välisistä vaikuttavuussuhteista. Lopuksi projektikohtaisista tuloksista tuotettiin yhdistelmämalli.

Tapaustutkimushankkeiden tuloksien ja aihepiirin kirjallisuuden perusteella rakennettiin optimaalinen rakennushankkeen suorituskykymittaristo. Suorituskykymittaristo mittaa rakennushanketta kolmessa vaiheessa viidestä näkökulmasta. Rakennushankkeen suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet ovat suunnittelu, toteutus sekä vastaan- ja käyttöönotto. Mittariston päänäkökulmat ovat aika, laatu, kustannukset, yhteistyö ja työturvallisuus. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää yleisesti rakennushankkeissa projektimuodosta riippumatta. Suorituskykymittaristo tulee kuitenkin sovittaa hankekohtaisesti yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Developing performance measurement system for construction project

Abstract

A performance metrics are a management and control system tool that aims to provide its user with real-time and predictable information to support decision-making. Performance measurement has been part of project business management for few decades. In the construction industry, performance measurement has been studied and used for several decades. According to the studies, measuring the performance of a construction project has been mostly based on non-predictive economic indicators. The purpose of this study is to develop a performance measurement system of a construction project, especially for the collaborative alliance model construction project.

The main results of the study are a description of the performance metric development process, a collection of the prerequisites for metering and measurement found in the literature, and the creation of a performance metric solution for construction project based on the research data. The study focused on three alliance projects and the experiences of its key stakeholders on the success and failure factors of a construction project. The success factors and the causal relationships between them were investigated between the representatives of the contracting parties to the project. The interviews were conducted on a project-by-project basis in a group interview. As a result of each interview, a systematic model of the success and failure factors of a construction project and the relationships between them were produced. Finally, a composite model was produced from the project-specific results.

According to the results, the success factors of the three studied alliance project are in line with the general success and failure factors of the construction project that appeared in the literature review. According to the research projects, success is helped by stakeholder communication and cooperation, shared responsibility, cost-effective approach, the service provider’s capability, and quality performance. The results obtained in the study can be generally used in construction projects, regardless of the type of project. However, the performance metrics should be agreed on a project-by-project basis together with the project stakeholders. The novelty of the study is to examine the success and failure factors of several collaborative alliance projects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Severi Manninen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/